Nowe Rozporządzenie – komentarze, cz. 1

Po bliższej lekturze nowego Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich (…), a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001609/O/D20181609.pdf, nasunęły się nam następujące uwagi, które powstają również na podstawie przesłanych do nas komentarzy:

Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych należy załączyć numer księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona (par. 9 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia). Projekt Rozporządzenia nie przewidywał tego wymogu, zatem nie mieliśmy szans odnieść się do niego. O ile nie będzie to problem w przypadku, gdy będziemy mieli do czynienia z jedną działką, o tyle trudno sobie wyobrazić dostarczanie numerów ksiąg wieczystych działek, na których prowadzone będą badania powierzchniowe w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) lub będzie prowadzony nadzór archeologiczny nad inwestycjami liniowymi, które mogą liczyć i kilkadziesiąt działek!

Jak to odnosi się do art. 37 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, który głosi, że: „dane, informacje i dokumentację, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 (czyli wniosek i jego załączniki oraz zastrzeżone warunki – przyp. SNAP), określa się, uwzględniając potrzebę dokonania wszechstronnej oceny wpływu planowanych działań na zabytek, jednak bez konieczności ponoszenia przez wnioskodawcę dodatkowych kosztów, konieczność wskazania takich warunków prowadzenia tych działań, które zapewniają zachowanie zabytku w jak najlepszym stanie(…)” (o kosztach napiszemy w osobnym komentarzu).

Informacji o księdze wieczystej nie podaje się np. przy występowaniu o pozwolenie na budowę, czy składając oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Jaki zatem wpływ na „dokonanie wszechstronnej oceny wpływu planowanych działań na zabytek” (archeologiczny) ma podanie KW i to w sytuacji, gdy do wniosku należy dołączyć „dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, a w przypadku gdy z wnioskiem występuje podmiot zamierzający prowadzić te badania, zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił”?

Skoro zrezygnowano z „oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego” (taka możliwość istniała przy poprzednim rozporządzeniu), na podstawie którego trudno było ustalić strony postępowania, czyli właścicieli nieruchomości, na rzecz dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego lub zgody właściciela, to jak KW (o ile jest założona i – w domyśle – aktualna!) może być istotna przy rozpatrzeniu wniosku na prowadzenie badań archeologicznych?!

Ponadto od lat prosimy MKiDN, aby załącznikiem do Rozporządzenia był wzór wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych. Zatem i obecnie każdy wojewódzki urząd konserwatorski wymyśla swoje wersje, co prowadzi do zadziwiających sytuacji, że Rozporządzenie jest jedno, a wersji wniosków, wymaganych załączników i wydawanych pozwoleń – prawie tyle, ile urzędów. Z wpływających do nas zgłoszeń wynika, że jednym z problemów będzie np. konieczność załączania do wniosku co najmniej trzech egzemplarzy mapy topograficznej, ponieważ musi być ona załącznikiem do każdej decyzji. Ponadto okazuje się, że nie może to być mapa wydrukowana z www.geoportal.gov.pl, gdyż widnieje tam zastrzeżenie, że mapa internetowa “nie może być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych”. Zatem należy je zakupić w Wojewódzkich Urzędach Geodezyjnych i Kartograficznych (o kosztach związanych z uzyskaniem pozwolenia wg nowego Rozporządzenia napiszemy osobno).

Dalsze komentarze będziemy publikować po analizie zapisów Rozporządzenia, a także po ich nadesłaniu przez archeologów.

Dodaj do zakładek Link.

Jedna odpowiedź na „Nowe Rozporządzenie – komentarze, cz. 1

  1. Pingback:Nowe Rozporządzenie - komentarze, cz. 4 - pytanie do MKiDN -