Nowe Rozporządzenie – komentarze, cz. 2

Kontynuując rozważania nad zapisami nowego Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich (…), a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001609/O/D20181609.pdf, nasunęły się nam kolejne uwagi, które powstają również na podstawie przesłanych do nas komentarzy. Tym razem odniesiemy się kosztów ponoszonych przez wnioskodawców / inwestorów w porównaniu do poprzednio obowiązującego Rozporządzenia.

Poprzednie Rozporządzenie generowało dla wnioskodawcy / inwestora następujące koszty:

  • opłata skarbowa za wydanie decyzji – 82 zł plus 17 zł za ewentualne upoważnienie archeologa do występowania w jego imieniu – maksymalnie 99 zł.
  • pozostałe koszty, m.in. przygotowania wniosku, wliczane były z reguły w całość kosztów związanych z prowadzeniem badań archeologicznych, choć zdarzały się sytuacje, że archeolog przygotowywał jedynie wniosek – wtedy koszt jego przygotowania, w zależności od złożoności programu badań – wynosił średnio około 300 zł brutto.

Czyli dotychczasowe koszty wynosiły około 400 zł brutto.

A obecnie?

  • opłata skarbowa za wydanie decyzji – 82 zł plus 17 zł za ewentualne upoważnienie archeologa do występowania w jego imieniu – maksymalnie 99 zł. Jednak archeolog nie jest już stroną postępowania administracyjnego i powinien zastanowić się, w jakim zakresie przyjmie upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy / inwestora, ponieważ może to mieć dla niego konsekwencje, gdyż pozwolenie wydawane jest de facto dla wnioskodawcy / inwestora i to on jest stroną dla urzędu konserwatorskiego. Również w odniesieniu do wykonania działań związanych dotychczas z obowiązkami archeologa, tj. prowadzeniem dokumentacji, prowadzeniem inwentaryzacji polowej, wykonaniem sprawozdań, wykonaniem konserwacji zabytków, opracowaniem wyników badań archeologicznych – obecnie te obowiązki ciążą na wnioskodawcy / inwestorze!
  • przygotowanie wniosku wraz załącznikami – w tym przypadku do rozpatrzenia pozostają dwie kwestie: program badań i załączniki w postaci map topograficznych. W odniesieniu do programu badań, który zgodnie z Rozporządzeniem podpisuje wnioskodawca / inwestor (zatem można spodziewać się, że co “ambitniejszym” wnioskodawcom program będzie zwracany do poprawy, jeśli sami podejmą się jego napisania) można przyjąć, że kwota będzie podobna, jak w przypadku poprzedniego Rozporządzenia, a więc około 300 zł brutto. Natomiast w przypadku map topograficznych sytuacja staje się bardziej skomplikowana. Biorąc pod uwagę nasz poprzedni komentarz, okazuje się, że koszt zakupu 1 egzemplarza mapy topograficznej w skali 1:10000 to około 10 zł. Przy czym powstaje pytanie, czy jeśli trzeba będzie załączyć 3 egzemplarze do wniosku, to wystarczy ksero, czy muszą być 3 oryginały? Sądzimy, że urzędy konserwatorskie będą tu miały nieograniczoną możliwość interpretacji, zatem należy przyjąć opcję maksymalną – 30 zł.
  • osobną, niewiadomą kwestią jest uzyskanie zgody muzeum lub innej jednostki organizacyjnej na przyjęcie zabytków archeologicznych do zbiorów. W ostatnich latach mieli z tym ogromne kłopoty archeolodzy, a obecnie ten problem został przerzucony na wnioskodawcę / inwestora.

Zatem można założyć, że obecne Rozporządzenie generuje koszty na poziomie 430 zł.

Niby jest to niewielka różnica, ale jeśli doliczy się do tego czas uzyskania dokumentów, przerzucenie wszelkich obowiązków na wnioskodawcę / inwestora, to okaże się, że jednak musi on ponieść dodatkowe koszty, które i tak są niepoliczalne, ponieważ ponosi dodatkową odpowiedzialność za działania archeologa!

Dalsze komentarze będziemy publikować po analizie zapisów Rozporządzenia, a także po ich nadesłaniu przez archeologów.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.