Komisja ds. legislacji

Komisja do spraw legislacji została ponownie powołana do działania przy Zarządzie Głównym SNAP w czerwcu 2013 roku, jako Komisja stała.
Zadaniem Komisji jest monitorowanie propozycji zmian w prawie Rzeczpospolitej Polskiej związanych z ochroną dziedzictwa archeologicznego, wysuwanych przez Prezydenta, Sejm, Senat i inne instytucje oraz organizacje społeczne oraz przygotowywanie na użytek Zarządu Głównego SNAP opinii na temat projektów aktów prawnych przesłanych do konsultacji SNAP lub w ramach konsultacji społecznych.
Członkowie SNAP mogą zgłaszać swój udział do pracy w Komisji na adres e-mail: snap@snap.org.pl.

Skład Komisji:
Przewodnicząca:
mgr Alina Jaszewska (Oddział Lubuski)
Członkowie:
mgr Małgorzata Balcerzak (Oddział w Warszawie)
mgr Agnieszka Krawczewska (Oddział w Poznaniu)
mgr Magdalena Nowak (Oddział w Łodzi)
mgr Hanna Pilcicka-Ciura (Oddział w Warszawie)
mgr Sebastian Tyszczuk (Oddział w Warszawie)

dr Mikołaj Urbanowski (Oddział w Warszawie)
mgr Renata Wiloch-Kozłowska (Oddział w Gdańsku)
mgr Kinga Stanek (Oddział w Warszawie)

Regulamin działania Komisji ds. legislacji
Regulamin działania stałej Komisji ds. legislacji przy Zarządzie Głównym
Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (SNAP)

1. Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Zarząd Główny SNAP w drodze uchwały.
2. Liczba członków Komisji nie jest ograniczona. W przypadku, jeśli Komisja będzie liczyć więcej niż trzech członków, powoływany jest zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
3. Skład Komisji ustalany jest przez Przewodniczącego, z uwzględnieniem zgłoszeń osób chcących brać udział w pracach Komisji, będących członkami SNAP. Od decyzji Przewodniczącego o odrzuceniu kandydatury na członka Komisji przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego SNAP.
4. Zadaniem Komisji jest monitorowanie propozycji zmian w prawie Rzeczpospolitej Polskiej związanych z ochroną dziedzictwa archeologicznego, wysuwanych przez Prezydenta, Sejm, Senat i inne instytucje oraz organizacje społeczne oraz przygotowywanie na użytek Zarządu Głównego SNAP opinii na temat projektów aktów prawnych przesłanych do konsultacji SNAP lub w ramach konsultacji społecznych.
5. Komisja podejmuje działania na wniosek Zarządu Głównego lub zarządów Oddziałów SNAP, jak również może występować do Zarządu Głównego SNAP z własnymi inicjatywami związanymi z ochroną dziedzictwa archeologicznego.
6. Na wniosek Zarządu Głównego SNAP oraz Oddziałów SNAP Komisja udziela wsparcia prawnego w ramach swoich kompetencji.
7. Członkowie Komisji podejmują decyzje zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
8. Projekty przygotowane przez Komisję Przewodniczący przesyła do Prezydium Zarządu Głównego SNAP, które podejmuje decyzje o dalszym procedowaniu.
9. Sprawozdania z działalności Komisji przedstawiane są raz w roku na zebraniu Zarządu Głównego SNAP oraz na Walnym Zjeździe Delegatów SNAP, w okresie od Zjazdu do Zjazdu.
10. Członkowie Komisji uzyskują od Zarządu Głównego SNAP zwrot uzasadnionych kosztów związanych ze swoją działalnością.

Bieżąca działalność

Sprawozdania z działalności

Archiwalne

2010-2013
Komisja została powołana do działania przy Zarządzie Głównym SNAP.

Skład Komisji:
Przewodnicząca
mgr Alina Jaszewska (Oddział Lubuski)
Członkowie:
mgr Hanna Pilcicka-Ciura (Oddział w Warszawie)
mgr Renata Wiloch-Kozłowska (Oddział w Gdańsku)

2007-2010
Komisja została powołana do działania przy Zarządzie Głównym SNAP.

Przewodnicząca:
mgr Alina Jaszewska (Oddział Lubuski)
Członkowie:
mgr Arletta Świerkowska-Barańska (Oddział w Poznaniu)
mgr Sylwia Groblica (Oddział Lubuski)
dr Henryk Machajewski (Oddział w Poznaniu)
mgr Hanna Pilcicka-Ciura (Oddział w Warszawie)
mgr Renata Wiloch-Kozłowska (Oddział w Gdańsku)
mgr Danuta Król (Oddział w Gdańsku)

Możliwość komentowania została wyłączona.