Komisja ds. archeologii podwodnej

Komisja została ponownie powołana do działania przy Zarządzie Głównym SNAP w czerwcu 2013 roku, jako Komisja stała.

Zadaniem Komisji jest monitorowanie i wspieranie działań archeologów w zakresie archeologii podwodnej. Przedmiotem działania Komisji są badania naukowe, ratunkowe oraz inwentaryzacyjne realizowane w morzu, rzekach oraz akwenach śródlądowych. Komisja wspiera również działania realizowane w strefie brzegowej, na granicy wody i lądu oraz badania kompleksowe podwodno-lądowe.

Członkowie SNAP mogą zgłaszać swój udział do pracy w Komisji do Przewodniczącego, na adres e-mail: pydyn@umk.pl.

Skład Komisji:
Przewodniczący dr hab. Andrzej Pydyn (Oddział w Warszawie)

Bieżąca działalność Regulamin działania Komisji ds. archeologii podwodnej
Regulamin działania stałej Komisji ds. archeologii podwodnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich

 1. Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Zarząd Główny SNAP w drodze uchwały.
 2. Liczba członków Komisji nie jest ograniczona. W przypadku jeśli Komisja będzie liczyć więcej niż trzech członków, powoływany jest zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
 3. Skład Komisji ustalany jest przez Przewodniczącego, z uwzględnieniem zgłoszeń osób chcących brać udział w pracach Komisji, będących członkami SNAP. Od decyzji Przewodniczącego o odrzuceniu kandydatury na członka Komisji przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego SNAP.
 4. Zadaniem Komisji jest monitorowanie i wspieranie działań archeologów w zakresie archeologii podwodnej. Przedmiotem działania Komisji są badania naukowe, ratunkowe oraz inwentaryzacyjne realizowane w morzu, rzekach oraz akwenach śródlądowych. Komisja wspiera również działania realizowane w strefie brzegowej, na granicy wody i lądu oraz badania kompleksowe podwodno-lądowe.
 5. Poza własną inicjatywą Komisja może podejmować działania wspierające i doradcze na wniosek władz SNAP oraz Oddziałów SNAP.
 6. Komisja może występować do Zarządu Głównego SNAP z własnymi inicjatywami związanymi z badaniami podwodnymi i ochroną podwodnego dziedzictwa kulturowego.
 7. Członkowie Komisji podejmują decyzje zwykłą większością głosów; w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 8. Projekty i opinie przygotowane przez Komisję Przewodniczący przesyła do Prezydium Zarządu Głównego SNAP, które podejmuje decyzje o dalszym postępowaniu.
 9. Sprawozdania z działalności Komisji przedstawiane są raz w roku na zebraniu Zarządu Głównego SNAP oraz na Walnym Zjeździe Delegatów SNAP, w okresie od Zjazdu do Zjazdu.
 10. Członkowie Komisji uzyskują od Zarządu Głównego SNAP zwrot uzasadnionych kosztów za czynności związane ze swoją działalnością.
 11. W przypadku uzasadnionej konieczności wykorzystania w działaniach Komisji własnego sprzętu przez Członków Komisji, mają oni prawo na wniosek Przewodniczącego zawrzeć w tej kwestii umowę finansową z Zarządem SNAP.
Archiwalne

2010-2013 Komisja została powołana do działania przy Zarządzie Głównym SNAP.
Skład Komisji:
Przewodniczący dr hab. Andrzej Pydyn (Oddział w Warszawie)

Sprawozdania z działalności

Możliwość komentowania została wyłączona.