Misja

Działania Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich związane są z ochroną dziedzictwa archeologicznego. Realizujemy je m.in. poprzez upowszechnianie wiedzy o archeologii w społeczeństwie za pośrednictwem działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i naukowej, współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zabytków oraz dbaniem o wysoki poziom etyczny, zawodowy i naukowy swoich Członków.
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich jest organizacją społeczną, zrzeszającą specjalistów z zakresu naszej nauki oraz dyscyplin z nią współpracujących, działających w dziedzinie archeologii, ochrony i konserwacji zabytków archeologicznych oraz muzealnictwa.

Cele SNAP:
1. Działalność naukowa w dziedzinie archeologii,
2. Działalność na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w szczególności archeologicznymi,
3. Udział w naukowym i kulturalnym życiu Rzeczypospolitej Polskiej poprzez działania dla rozwoju archeologii i ochrony zabytków oraz upowszechnianie wiedzy w tym zakresie,
4. Kształtowanie w społeczeństwie postaw sprzyjających ochronie dziedzictwa kulturowego,
5. Pogłębianie wiedzy fachowej i aktywności społecznej członków Stowarzyszenia,
6. Troska o wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy członków Stowarzyszenia,
7. Reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia,
8. Inspirowanie i inicjowanie zadań naukowych, organizacyjnych i popularyzacyjnych w dziedzinie archeologii,
9. Integracja środowiska archeologów zrzeszonych w Stowarzyszeniu, reprezentujących różne placówki naukowe, muzealne i konserwatorskie oraz działających poza nimi.

Kto może zostać członkiem SNAP:
Zgodnie z § 12 Statutu SNAP Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub obywatel zagraniczny zamieszkały w Polsce, który spełnia jeden z poniżej wymienionych warunków:
1. Ukończył studia wyższe I lub II stopnia w zakresie archeologii,
2. Ukończył studia wyższe w innej dziedzinie, a pracuje zawodowo lub naukowo w zakresie teorii i metod archeologii, w muzealnictwie, konserwacji zabytków, ochronie zabytków lub innych placówkach naukowo-badawczych, związanych z archeologią,
3. Pracuje w jednej z dziedzin wymienionych w § 12 punkt 2, a nie ukończył studiów wyższych, jeśli Oddział Stowarzyszenia i Komisja Kwalifikacyjna uznają taką działalność za odpowiadającą wymogom przynależności do Stowarzyszenia,
4. Jest studentem studiów II stopnia archeologii, pod warunkiem potwierdzenia aktywności kandydata w studenckim kole naukowym lub innych organizacjach naukowych lub społecznych związanych z archeologią, muzealnictwem lub ochroną zabytków.

Działalność SNAP:
Formy działalności oraz jej intensywność zależą od aktywności Członków SNAP i Zarządów poszczególnych Oddziałów. Oddziały działają autonomicznie, natomiast Zarząd Główny tę działalność koordynuje i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Zatem struktura organizacyjna SNAP ma charakter federacji oddziałów.
Formy działalności Członków Stowarzyszenia to m.in. zebrania naukowe, na których archeolodzy lub zaproszeni goście przedstawiają najciekawsze odkrycia oraz problemy ważne dla danego regionu. Ponadto tzw. warsztaty archeologiczne, czyli spotkania, na które zapraszani są specjaliści – dyskutuje się na nich na temat problemów badawczych i są one z reguły połączone z prezentacją materiałów; organizacja regionalnych konferencji sprawozdawczych, na których przedstawiane są rezultaty badań z ostatnich sezonów badawczych; realizowanie i angażowanie się w projekty mające na celu różne formy ochrony dziedzictwa archeologicznego, m.in. badania wykopaliskowe zagrożonych stanowisk archeologicznych, wprowadzanie nowoczesnych metod dokumentacyjnych do badań archeologicznych, udział w tworzeniu parków kulturowych; wydawanie czasopism, przede wszystkim o charakterze sprawozdawczym, w których zamieszczane są raporty z badań, a także opracowania o charakterze bardziej syntetycznym. Takie serie wydawane są w Łodzi – „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, w Poznaniu – „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne” oraz Biblioteka Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych, a Oddział Lubuski (wspólnie z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza) wydaje „Archeologię Środkowego Nadodrza” oraz „Bibliotekę Archeologii Środkowego Nadodrza”. Wydawane są także pozycje książkowe. Trzeba tutaj podkreślić, że wydawanie własnych wydawnictw jest bardzo trudne w warunkach ograniczonych funduszy. W znikomym tylko stopniu można liczyć na dofinansowanie zewnętrzne, a koszty publikacji są dość znaczne, w związku z tym praca przy wydawnictwach oparta jest głównie na społecznej działalności Członków SNAP.
Zarząd Główny SNAP wydaje „Z otchłani wieków” – czasopismo, które ma już 75-letnią tradycję. Obecnie ma ono bardzo dobrą szatę graficzną i ukazuje się regularnie – z reguły jako rocznik, w formie zeszytów monograficznych. Wydawanie tego czasopisma zostało powierzone Oddziałowi w Warszawie.
Zarząd Główny SNAP przyznaje także dwie nagrody, a mianowicie Nagrodę im. Józefa Kostrzewskiego za wybitne dokonania badawcze oraz Nagrodę im. Krzysztofa Dąbrowskiego za działalność popularyzatorską.
Stowarzyszenie bierze udział w konsultacjach projektów ustaw oraz innych zmian w zakresie ochrony szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego.

Możliwość komentowania została wyłączona.