Statut SNAP

Statut Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działalności, siedziba władz, charakter prawny

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.

§ 2
1. Stowarzyszenie jest społeczną organizacją zrzeszającą archeologów oraz przedstawicieli dyscyplin z nimi współpracujących.
2. Stowarzyszenie zostało powołane dla realizacji celów określonych w § 9.

§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
3. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 4
Stowarzyszenie powołuje oddziały obejmujące zasięgiem działania określony obszar kraju lub określone grono członków. Po rejestracji sądowej Oddziały uzyskują osobowość prawną.

§ 5
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków; do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 6
1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Zarząd Główny oraz Oddziały Stowarzyszenia mogą starać się o status organizacji pożytku publicznego na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 7
1. Zarząd Główny Stowarzyszenia używa pieczęci okrągłej z napisem: „Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich – Zarząd Główny” oraz pieczęci podłużnej z napisem: „Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich – Zarząd Główny” z podaniem aktualnego adresu siedziby.
2. Stowarzyszenie posługuje się skrótem „SNAP” i zastrzeżonym znakiem graficznym.
3. Nazwa „Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich”, skrót „SNAP” i znak graficzny stanowią dobra osobiste Stowarzyszenia i mogą być używane przez jego władze, organy i członków oraz inne osoby fizyczne lub prawne na zasadach określonych przez Zarząd Główny.
4. Zarządy poszczególnych Oddziałów używają pieczęci podłużnej z napisem „Zarząd Oddziału…. Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich”. Oddziały mogą posługiwać się własnym znakiem graficznym obok znaku Stowarzyszenia. Nazwy Oddziałów mogą mieć charakter przymiotnikowy lub zawierać nazwę miejscowości, będącej siedzibą zarządu oddziału.

§ 8
1. Stowarzyszenie ma prawo ustanowienia odznaki honorowej oraz odznaki organizacyjnej Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, na mocy uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 9
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działalność naukowa w dziedzinie archeologii,
2. Działalność na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w szczególności archeologicznymi,
3. Udział w naukowym i kulturalnym życiu Rzeczypospolitej Polskiej poprzez działania dla rozwoju archeologii i ochrony zabytków oraz upowszechnianie wiedzy w tym zakresie,
4. Kształtowanie w społeczeństwie postaw sprzyjających ochronie dziedzictwa kulturowego,
5. Pogłębianie wiedzy fachowej i aktywności społecznej członków Stowarzyszenia,
6. Troska o wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy członków Stowarzyszenia,
7. Reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia,
8. Inspirowanie i inicjowanie zadań naukowych, organizacyjnych i popularyzacyjnych w dziedzinie archeologii,
9. Integracja środowiska archeologów zrzeszonych w Stowarzyszeniu, reprezentujących różne placówki naukowe, muzealne i konserwatorskie oraz działających poza nimi.

§ 10
Do osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie dąży przez:
1. Współpracę z instytucjami naukowymi, muzeami, organizacjami, w tym organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz nauki, kultury i ochrony zabytków oraz z władzami ustawodawczymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz związkami wyznaniowymi,
2. Współdziałanie z instytucjami archeologicznymi w zakresie organizowania różnych form doskonalenia zawodowego w dziedzinie archeologii, muzealnictwa i ochrony zabytków,
3. Realizowanie zadań naukowo-badawczych w dziedzinie archeologii, w tym poszukiwań stanowisk archeologicznych, badań niedestrukcyjnych i wykopalisk archeologicznych,
4. Organizowanie sesji, wykładów, odczytów, zjazdów, seminariów i konferencji naukowych, a także wystaw o tematyce archeologicznej,
5. (skreślony),
6. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie publikacji naukowych i popularno-naukowych,
7. Współpracę z masowymi środkami przekazu w sprawach propagowania wiedzy o archeologii, a zwłaszcza idei ochrony zabytków archeologicznych i opieki nad zabytkami archeologicznymi,
8. Propagowanie w społeczeństwie muzealnictwa archeologicznego i jego walorów poznawczych dla edukacji i rozwijania zainteresowań przeszłością,
9. Współpracę z władzami oświatowymi w sprawie uwzględniania podstaw wiedzy o zabytkach archeologicznych, ich ochronie i opiece nad nimi w programach szkolnych oraz z władzami właściwymi ds. szkolnictwa wyższego w sprawach zakresu i programu nauczania archeologii,
10. Udzielanie opinii w zakresie archeologii, muzealnictwa, ochrony i opieki nad zabytkami,
11. Przyznawanie nagród i stypendiów,
12. Roztaczanie opieki nad członkami Stowarzyszenia oraz występowanie w obronie ich interesów, a także organizowanie samopomocy koleżeńskiej,
13. Opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawach odznaczeń i nagród (państwowych, resortowych i regionalnych) dla członków Stowarzyszenia,
14. Zgłaszanie wniosków w sprawach stypendiów dla członków Stowarzyszenia,
15. Wymianę doświadczeń z pokrewnymi instytucjami za granicą,
16. Organizowanie i utrzymywanie Domów Pracy Twórczej Stowarzyszenia i Domów Rencisty,
17. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej związanej z problematyką zawartą w § 9 statutu,
18. Wydawanie ogólnopolskiego czasopisma popularnonaukowego „Z otchłani wieków”,
19. Wydawanie internetowego periodyku „Zapiski Archeologiczne”.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych,
2. Honorowych,
3. Korespondentów
4. Wspierających.

§ 12
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub obywatel zagraniczny zamieszkały w Polsce, który spełnia jeden z poniżej wymienionych warunków:
1. Ukończył studia wyższe I lub II stopnia w zakresie archeologii,
2. Ukończył studia wyższe w innej dziedzinie, a pracuje zawodowo lub naukowo w zakresie teorii i metod archeologii, w muzealnictwie, konserwacji zabytków, ochronie zabytków lub innych placówkach naukowo-badawczych, związanych z archeologią,
3. Pracuje w jednej z dziedzin wymienionych w § 12 punkt 2, a nie ukończył studiów wyższych, jeśli Oddział Stowarzyszenia i Komisja Kwalifikacyjna uznają taką działalność za odpowiadającą wymogom przynależności do Stowarzyszenia,
4. Jest studentem studiów II stopnia archeologii, pod warunkiem potwierdzenia aktywności kandydata w studenckim kole naukowym lub innych organizacjach naukowych lub społecznych związanych z archeologią, muzealnictwem lub ochroną zabytków.

§ 13
1. Kandydaci na członków zwyczajnych przyjmowani są na podstawie deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz opinii i poparcia dwóch wprowadzających członków zwyczajnych Stowarzyszenia, za zgodą Zarządu Oddziału, do którego kandydat chce należeć.
2. Zarząd Oddziału, do którego kandydat chce należeć, przesyła deklarację do Komisji Kwalifikacyjnej.
3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej stwierdzającej kwalifikacje zawodowe i naukowe kandydata.

§ 14
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2. Uczestniczenia w urządzanych przez Stowarzyszenie zebraniach, konferencjach, sesjach,
3. Korzystania ze środków, urządzeń, pomocy i opieki Stowarzyszenia w sposób określony przez Zarząd Główny i Zarząd Oddziału.

§ 15
Członek zwyczajny jest obowiązany:
1. Przestrzegać Kodeksu postępowania Członka Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, solidarności koleżeńskiej i lojalności organizacyjnej,
2. Stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. Opłacać składkę członkowską,
4. Propagować cele Stowarzyszenia,
5. Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
6. Dbać o rozwój Stowarzyszenia i realizację jego celów.

§ 16
1. Członkiem honorowym może zostać zarówno obywatel polski, jak i innego kraju, reprezentujący wysoki poziom etyczny, wybitnie zasłużony w dziedzinie badań archeologicznych, muzealnictwa oraz konserwatorstwa archeologicznego, a także dla rozwoju Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

§ 17
1. Członek honorowy ma uprawnienia i obowiązki członka zwyczajnego, oprócz płacenia składek.
2. Członek honorowy — cudzoziemiec — nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 18
1. Członkiem korespondentem może zostać cudzoziemiec, który nie jest zamieszkały w Polsce i który spełnia jeden z poniżej wymienionych warunków:
a) ukończył studia wyższe I lub II stopnia w zakresie archeologii,
b) ukończył studia wyższe w innej dziedzinie, a pracuje zawodowo lub naukowo w zakresie teorii i metod archeologii, w muzealnictwie, konserwacji zabytków, ochronie zabytków lub innych placówkach naukowo-badawczych, związanych z archeologią,
c) pracuje w jednej z dziedzin wymienionych w § 18 punkt 1 ustęp b, a nie ukończył studiów wyższych, jeśli Oddział Stowarzyszenia i Komisja Kwalifikacyjna uznają taką działalność za odpowiadającą wymogom przynależności do Stowarzyszenia;
2. Kandydaci na członków korespondentów przyjmowani są na podstawie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia z opinią i poparciem dwóch wprowadzających członków zwyczajnych Stowarzyszenia za zgodą Zarządu Oddziału, do którego kandydat chce należeć.
3. Zarząd Oddziału przesyła deklarację do Komisji Kwalifikacyjnej.
4. Członków korespondentów przyjmuje Zarząd Główny na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej stwierdzającej kwalifikacje zawodowe i naukowe kandydata.

§ 19
Członek korespondent ma prawo do:
1. Wypowiadania się w sprawach dotyczących Oddziału Stowarzyszenia z głosem doradczym,
2. Uczestniczenia w zebraniach, konferencjach, sesjach i innych działaniach Stowarzyszenia,
3. Korzystania ze środków, urządzeń, pomocy i opieki Stowarzyszenia w sposób określony przez Zarząd Główny.

§ 20
Członek korespondent jest obowiązany:
1. Przestrzegać Kodeksu postępowania członka Stowarzyszenia, solidarności koleżeńskiej i lojalności organizacyjnej,
2. Stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. Opłacać składkę członkowską,
4. Propagować cele Stowarzyszenia,
5. Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
6. Dbać o rozwój Stowarzyszenia i realizację jego celów.

§ 21
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca działalność Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałe poparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny na podstawie deklaracji pisemnej.
2. Członek wspierający — osoba prawna — działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela i ma prawo korzystania z pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Główny.

§ 22
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie.
2. Skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego na wniosek Zarządu Oddziału za niepłacenie składki członkowskiej przez okres 2 lat.
3. Członek-korespondent, jeżeli nie opłaca składki członkowskiej przez okres 2 lat, zostaje skreślony przez Zarząd Główny na pisemny wniosek Zarządu Oddziału zatwierdzony uchwałą walnego Zebrania Członków Oddziału przyjętą zwykłą większością głosów.
4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, orzekającym pozbawienie praw publicznych.
5. Wykluczenia prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego.
6. Zgonu.

§ 23
1. Członkowie zwyczajni, którzy dobrowolnie wystąpili lub zostali skreśleni na podstawie paragrafu 22 punkt 2, mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie w poczet członków, ale nie wcześniej niż po upływie roku od daty wystąpienia lub skreślenia oraz po uprzednim uregulowaniu zaległych składek przypadających na dzień ustania ich członkostwa.
2. Członkowie zwyczajni, wykluczeni ze Stowarzyszenia w wypadkach określonych w paragrafie 22 punkt 4, mogą ubiegać się w normalnym trybie o ponowne przyjęcie ich do Stowarzyszenia po upływie okresu kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
3. Członkowie zwyczajni, wykluczeni na podstawie paragrafu 22 punkt 5, nie mogą ponownie ubiegać się o przyjęcie w poczet członków.

§ 24
Każda osoba nie przyjęta do Stowarzyszenia może odwołać się od decyzji Zarządu Głównego do Walnego Zjazdu Delegatów.

§ 25
Komisja Kwalifikacyjna składa się z pięciu członków, wybranych przez Walny Zjazd Delegatów, którzy spośród siebie wyłaniają przewodniczącego i sekretarza.

§ 26
1. Komisja Kwalifikacyjna rozpatruje i opiniuje wnioski osób ubiegających się o nadanie członkostwa zwyczajnego zgodnie z § 12 i § 13 punkt 3 Statutu, a następnie przedstawia wnioski Zarządowi Głównemu do ostatecznej decyzji.
2. Komisja Kwalifikacyjna opiniuje przyjęcie członków korespondentów na podstawie § 18 punkt 3.
3. Komisja Kwalifikacyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów.
4. Komisja Kwalifikacyjna opracowuje wzory deklaracji dla członków zwyczajnych i korespondentów.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 27
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
a) Walny Zjazd Delegatów lub Walny Zjazd Członków w przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia będzie mniejsza lub równa 200,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Liczba kadencji nie jest ograniczona.
3. Wszystkim władzom Stowarzyszenia przysługuje prawo kooptacji nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W tym trybie nie może zostać wybrany Prezes Stowarzyszenia.
4. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania.
5. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w ciągu 14 dni od daty wyboru.
6. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 28
1. Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walny Zjazd Delegatów może być Zwyczajny i Nadzwyczajny.

§ 29
1. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny, który powiadamia Zarządy Oddziałów o terminie i miejscu Zjazdu co najmniej na 30 dni przed ustalonym terminem Zjazdu oraz informuje o porządku obrad.
2. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. Wyjątek stanowią uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia.
3. Zwyczajne Walne Zjazdy Sprawozdawcze Stowarzyszenia odbywają się raz w roku, natomiast Walne Zjazdy Sprawozdawczo-Wyborcze raz na trzy lata.

§ 30
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zjazdu delegatów należy:
1. Ustalenie programu działalności oraz wytycznych gospodarki finansowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia i jego Oddziałów.
2. Wybór w głosowaniu tajnym władz naczelnych Stowarzyszenia: prezesa, członków Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji Rewizyjnej, członków Sądu Koleżeńskiego oraz członków Komisji Kwalifikacyjnej.
3. Udzielenie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
4. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Oddziałów oraz sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Kwalifikacyjnej.
5. Uchwalenie regulaminów działania Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Kwalifikacyjnej.
6. Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia i wniosków Oddziałów zgłoszonych Zjazdowi za pośrednictwem Zarządu Głównego nie później niż 14 dni przed terminem Zjazdu.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia.
8. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
9. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego oraz od decyzji Zarządu Głównego o wykluczeniu lub odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia.
10. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
11. Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia w przypadku jego likwidacji
12. Przyjmowanie Kodeksu postępowania Członka Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i zatwierdzanie jego zmian.
13. Podejmowanie wszelkich uchwał w sprawach wymagających decyzji Walnego Zjazdu Delegatów.

§ 31
W zwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:
1. Delegaci Oddziałów wybrani przez Walne Zebranie Członków Oddziałów:
a) Walne Zebranie Członków Oddziału wybiera jednego delegata na każdych, rozpoczętych dziesięciu członków Oddziału.
b) Kadencja delegatów trwa do zakończenia Walnego Zjazdu Delegatów.
2. Członkowie honorowi – z głosem doradczym, jeżeli nie zostali wybrani delegatami.
3. Członkowie władz naczelnych, o ile nie zostali wybrani delegatami — z głosem doradczym.
4. Członkowie korespondenci i członkowie wspierający — z głosem doradczym.
5. Zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 32
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy Zarządu, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, na pisemny wniosek 1/3 wszystkich zrzeszonych członków Stowarzyszenia lub na pisemny wniosek Oddziałów skupiających łącznie ponad 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia według stanu na koniec roku poprzedzającego wystąpienie z takim wnioskiem.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny w miarę możności w ciągu 30 dni, nie później jednak niż przed upływem 60 dni od dnia złożenia wniosku.
3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
4. W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci wybrani w specjalnych wyborach, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz członkowie honorowi z głosem doradczym, jeśli nie zostali wybrani delegatami.
5. Postanowienia § 29 pkt. 2 Statutu stosuje się odpowiednio do Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów.

§ 33
1. Zarząd Główny jest naczelną władzą wykonawczą Stowarzyszenia, kieruje jego działalnością w okresie między Walnymi Zjazdami Delegatów i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd Główny jest odpowiedzialny przed Walnym Zjazdem Delegatów.
3. Zarząd Główny składa się z prezesa i 8-12 członków wybranych przez Walny Zjazd Delegatów w głosowaniu tajnym. O liczbie wybranych członków Zarządu Głównego decyduje każdorazowo Walny Zjazd Delegatów.
4. Wyboru prezesa dokonuje oddzielnie Walny Zjazd Delegatów w głosowaniu tajnym.
5. Członkowie Zarządu Głównego na wniosek Prezesa Stowarzyszenia wybierają spośród siebie 2 wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika.
6. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
7. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.

§ 34
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. Realizacja celów i zadań Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów, uchwał własnych oraz stwarzanie warunków dla ich wykonania przez Oddziały i członków Stowarzyszenia.
3. Sprawowanie opieki nad majątkiem Stowarzyszenia nie stanowiącym majątku poszczególnych Oddziałów, opracowywanie budżetu i bilansu rocznego Zarządu Głównego oraz zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Oddziałów.
4. Zwoływanie Walnych Zjazdów Delegatów.
5. Uchwalanie regulaminu działalności Prezydium Zarządu Głównego.
6. Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie Oddziałów oraz nadzorowanie ich działalności.
7. Tworzenie i rozwiązywanie w miarę potrzeby przy Zarządzie Głównym stałych lub doraźnych komisji, powoływanie ich przewodniczących oraz uchwalanie regulaminu ich działania.
8. Przedkładanie Walnemu Zjazdowi Delegatów wniosków w sprawie nadania odznaki honorowej Stowarzyszenia.
9. Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych, korespondentów i wspierających.
10. Podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka w przypadkach określonych w § 22 punkt 4.
11. Przedkładanie Walnemu Zjazdowi Delegatów wniosków w sprawie nadania lub pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia.
12. Współdziałanie z organami administracji państwowej w sprawach Stowarzyszenia.
13. Opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń, nagród państwowych, resortowych oraz innych odznaczeń i nagród.
14. Podejmowanie uchwał o ustanowieniu własnych nagród Stowarzyszenia.
15. Przydzielanie środków finansowych jednostkom organizacyjnym Stowarzyszenia.
16. Kierowanie wydawnictwami Stowarzyszenia. Zarząd Główny wyraża zgodę na wykorzystanie znaku graficznego SNAP po przedstawieniu przez Oddział tekstu publikacji i ustaleniu przez Zarząd Główny, że jest ona zgodna z celami statutowymi.
17. Reprezentowanie Stowarzyszenia na międzynarodowych zjazdach i konferencjach krajowych oraz w stosunkach z innymi stowarzyszeniami i instytucjami.

§ 35
1. W okresie między zebraniami Zarządu Głównego działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezydium Zarządu Głównego, w skład którego wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz generalny i skarbnik.
2. Prezydium Zarządu Głównego działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby.
4. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów i wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

§ 36
Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów i Zarządu Głównego,
3. Przygotowywanie preliminarzy budżetowych, planów działalności, sprawozdań i wniosków Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz wydawanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych dotyczących Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
4. Gospodarowanie funduszami i majątkiem ogólnostowarzyszeniowym, nie będącym własnością poszczególnych Oddziałów, w granicach określonych budżetem.
5. Składanie Zarządowi Głównemu sprawozdań z prac wykonanych w czasie między jego posiedzeniami.

§ 37
Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

§ 38
Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej mogą zostać osoby, które:
1. Nie są członkami organu zarządzającego ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

§ 39
1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
a) Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym jego Oddziałów, pod względem merytorycznym i finansowo-gospodarczym,
b) Przedkładanie Zarządowi Głównemu informacji o wynikach kontroli oraz uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych.
c) Składanie sprawozdań Walnemu Zjazdowi Delegatów o wynikach kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi, a także stawianie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu. Nie uzyskanie absolutorium przez członków zarządu Głównego wyłącza ich z możliwości kandydowania do władz Stowarzyszenia w najbliższych wyborach.
d) Nadzór nad pracą Komisji Rewizyjnych Oddziałów.
2. Główna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów, ma prawo wystąpić do Zarządu Głównego z wnioskiem o zwołanie w wypadku uzasadnionym Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, zaś członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczym.
3. Główna Komisja Rewizyjna uchwala regulamin działania komisji rewizyjnych Oddziałów Stowarzyszenia i nadzoruje ich przestrzegania.

§ 40
Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.

§ 41
1. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między członkami powstałe na tle działalności w Stowarzyszeniu oraz rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia wiążące się z nieprzestrzeganiem przez nich Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz przypadki naruszania zasad Kodeksu postępowania członka Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński orzeka następujące kary: upomnienia, zawieszenia w prawach członkowskich na okres do 2 lat oraz wykluczenia ze Stowarzyszenia.
3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia. Decyzja Walnego Zjazdu jest ostateczna.
Szczegółowy tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów.

ROZDZIAŁ V
Oddziały Stowarzyszenia

§ 42
Oddział zostaje utworzony na podstawie uchwały Zarządu Głównego w miejscu wskazanym przez co najmniej 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 43
Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 44
1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 45
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. Opracowywanie kierunków działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz Stowarzyszenia.
2. Analiza i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
4. Wybór w tajnym głosowaniu prezesa, członków Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału.
5. Wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów.
6. Zgłaszanie wniosku podjętego kwalifikowaną większością 2/3 głosów w sprawie ewentualnej likwidacji Oddziału.
7. Podejmowanie wszelkich uchwał w sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków Oddziału.

§ 46
W Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
1. Z głosem stanowiącym — członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi,
2. Z głosem doradczym — członkowie korespondenci i członkowie wspierający,
3. Zaproszeni goście – z głosem doradczym.

§ 47
1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału. Termin zebrania i porządek powinien być podany do wiadomości członkom co najmniej na 7 dni przed odbyciem zebrania.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału w razie potrzeby z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub 1/3 liczby członków Oddziału, bądź też na żądanie Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 48
1. Zarząd Oddziału składa się z prezesa i 4-7 członków.
2. Wyboru prezesa dokonuje oddzielnie Walne Zebranie Członków Oddziału w głosowaniu tajnym.
3. O ilości członków Zarządu Oddziału każdorazowo decyduje Walne Zebranie Członków Oddziału.
4. Członkowie Zarządu Oddziału na wniosek Prezesa Oddziału wybierają spośród siebie 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
5. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
6. Zarząd Oddziału odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków i władzami naczelnymi Stowarzyszenia.
7. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W posiedzeniach Zarządu Oddziału mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu Głównego. W celu umożliwienia tego uczestnictwa Zarząd Oddziału powiadamia Zarząd Główny o posiedzeniu.
8. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.
9. Uchwały Zarządu Oddziału przekazywane są do wiadomości Prezydium Zarządu Głównego w terminie do 14 dni od ich podjęcia.

§ 49
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. Organizowanie działalności Oddziału zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków Oddziału, uchwałami Zarządu Głównego i Statutu.
2. Wykonywanie uchwał własnych, uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału i władz naczelnych Stowarzyszenia oraz stwarzanie warunków do ich wykonania przez członków Oddziału.
3. Sporządzanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Oddziału za każdy rok kalendarzowy i przedstawianie ich Zarządowi Głównemu, Komisji Rewizyjnej i Walnemu Zebraniu Członków Oddziału.
4. Tworzenie i rozwiązywanie w miarę potrzeby przy Zarządzie Oddziału stałych lub doraźnych sekcji.
5. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz.
6. Zarządzanie majątkiem Oddziału, dysponowanie jego funduszami, uchwalanie rocznego budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
7. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału.
8. Przedkładanie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawach: przyjęcia lub skreślenia z listy członków zwyczajnych, nadawania lub pozbawiania godności członka honorowego, przyjmowanie lub skreślanie członków korespondentów i wspierających, przyznawania odznaczeń, nagród i stypendiów.
9. Zarząd Oddziału jest zobowiązany do bieżącego informowania Zarządu Głównego o podejmowanych działaniach.
10. Zarząd Oddziału składa Zarządowi Głównemu sprawozdania ze swej działalności – roczne i za okres kadencji oraz podlega nadzorowi władz naczelnych Stowarzyszenia w zakresie zgodności działalności oddziału z:
a) przepisami Statutu,
b) uchwałami władz naczelnych Stowarzyszenia.

§ 50
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§ 51
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału podlegają ograniczeniom zawartym w § 38.

§ 52
1. Komisja Rewizyjna Oddziału dokonuje co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału pod względem merytorycznym i finansowo-gospodarczym. Sprawozdanie z tej kontroli Komisja Rewizyjna Oddziału przesyła do Głównej Komisji Rewizyjnej i Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału przedstawia Zarządowi Oddziału informacje o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski, zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych – wnioski personalne.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału przedstawia Zarządowi Oddziału opinię w sprawie rocznego sprawozdania finansowego oraz budżetu i jego wykonania.
4. Komisja Rewizyjna Oddziału składa Walnemu Zebraniu Członków Oddziału protokół z przeprowadzonej kontroli oraz występuje z wnioskiem o absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Oddziału. Nie uzyskanie absolutorium przez członków Zarządu Oddziału wyłącza ich z kandydowania do władz Stowarzyszenia w najbliższej kadencji.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach i posiedzeniach władz Oddziału z głosem doradczym.
6. Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

§ 53
1. Za pomocą Uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału, pod warunkiem uznania nadrzędności Statutu Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Oddziały mogą regulować sprawy dotyczące spraw majątkowych dotyczących § 59.
2. Zarząd Główny Stowarzyszenia ma prawo na mocy uchwały nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych w jego opinii z celami statutowymi Stowarzyszenia.
3. Od uchwały Zarządu Głównego niewyrażającej zgody na działania Oddziału niezgodne w jego opinii z celami statutowymi Stowarzyszenia, Zarząd Oddziału może odwołać się do Walnego Zjazdu Delegatów. Do czasu potwierdzenia lub odrzucenia uchwały Zarządu Głównego przez Walny Zjazd Delegatów, zakwestionowane działania nie mogą być podejmowane.

ROZDZIAŁ VI
Komisje i sekcje

§ 54
1. Dla wypełnienia swych zadań statutowych Stowarzyszenie może tworzyć stałe lub doraźne Komisje i Sekcje jako ogniwa działalności merytorycznej.
2. Komisje powoływane są uchwałą Zarządu Głównego i mają za zadanie kierowanie jedną ze stałych dziedzin statutowej działalności Stowarzyszenia – komisje stałe lub kierowanie realizacją określonego przedsięwzięcia – komisje doraźne. Przewodniczącego komisji powołuje i odwołuje Zarząd Główny.
3. W Oddziałach, na wniosek członków zwyczajnych, mogą być powoływane uchwałą Zarządu Oddziału sekcje stałe lub doraźne. Przewodniczącego sekcji powołuje i odwołuje Zarząd Oddziału.
4. Komisje działają zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny, a sekcje – zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Oddziału.

ROZDZIAŁ VII
Majątek Stowarzyszenia

§ 55
1. Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy, nieruchomy oraz fundusze, zawierać umowy, przyjmować zapisy, darowizny, dotacje i subwencje oraz gospodarować całym majątkiem i wszystkimi środkami pieniężnymi.
2. Majątek Stowarzyszenia dzieli się na majątek ogólnostowarzyszeniowy będący w dyspozycji Zarządu Głównego i majątki poszczególnych Oddziałów posiadających osobowość prawną.
3. Majątek Stowarzyszenia może być użyty wyłącznie na cele statutowe.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 56
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. Składki członkowskie,
2. Dochód z działalności gospodarczej,
3. Dochody z majątku własnego,
4. Dotacje,
5. Darowizny i zapisy,
6. Dochody z działalności statutowej.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 57
(skreślony)

§ 58
Zabrania się:
1.Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia członkom, członkom organów lub pracownikom oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 59
1. Majątkiem Stowarzyszenia, nie stanowiącym własności Oddziałów dysponuje Zarząd Główny.
2. Oddziały posiadające osobowość prawną mogą prowadzić własną i samodzielną politykę finansową i dysponować swym majątkiem.
3. Mienie Stowarzyszenia znajdujące się w posiadaniu Oddziału w dniu nabycia osobowości prawnej staje się z tym dniem mieniem tego Oddziału.
4. Na statutową działalność Zarządu Głównego Oddziały dokonują wpłaty w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok obrachunkowy z tytułu:
a) 25% z kwoty wpłaconych przez członków Oddziału składek członkowskich,
b) 10% z kwoty dochodu z wykonywanej działalności gospodarczej pomniejszonej o podatek dochodowy od osób prawnych.
5. Zarząd Główny Stowarzyszenia nie odpowiada za zobowiązania Oddziałów, a Oddziały nie odpowiadają za zobowiązania Zarządu Głównego Stowarzyszenia, chyba że co innego wynika z dokonanych czynności prawnych.

§ 60
1. Wszystkie pisma i dokumenty w sprawach finansowych podpisują w imieniu Stowarzyszenia dwie osoby: prezes lub jeden z upoważnionych przez niego członków Zarządu oraz jeden z wiceprezesów lub sekretarz lub skarbnik.
2. Wszystkie pozostałe dokumenty podpisuje jedna osoba: prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes lub sekretarz lub skarbnik.
3. W odniesieniu do Oddziałów przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ VIII
Periodyki ogólnostowarzyszeniowe

§ 61
(skreślony)

ROZDZIAŁ IX
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 62
Zmiany Statutu mogą być dokonane na podstawie uchwały Walnego Zjazdu Delegatów (zwyczajnego lub nadzwyczajnego), powziętej większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, a w drugim terminie – uchwała może być podjęta większością co najmniej 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych, uprawnionych do głosowania.

§ 63
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć jedynie specjalnie w tym celu zwołany Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, większością 4/5 oddanych głosów, przy obecności co najmniej 3/4 liczby delegatów. W razie braku quorum może się odbyć w z góry określonym terminie, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 godzin, posiedzenie następne, które uchwalić może rozwiązanie tą samą większością głosów, niezależnie od ilości obecnych.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia ten sam Walny Zjazd winien powołać Komisję Likwidacyjną i podjąć uchwałę określającą sposób rozdysponowania majątkiem Stowarzyszenia.

Możliwość komentowania została wyłączona.