Główna Komisja Rewizyjna

Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie paragrafów 37-39 Statutu SNAP

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
a) Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym jego Oddziałów, pod względem merytorycznym i finansowo-gospodarczym,
b) Przedkładanie Zarządowi Głównemu informacji o wynikach kontroli oraz uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych.
c) Składanie sprawozdań Walnemu Zjazdowi Delegatów o wynikach kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi, a także stawianie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu. Nie uzyskanie absolutorium przez członków zarządu Głównego wyłącza ich z możliwości kandydowania do władz Stowarzyszenia w najbliższych wyborach.
d) Nadzór nad pracą Komisji Rewizyjnych Oddziałów.

KADENCJA 2022-2025 

mgr Mirosław Ciesielski – Oddział Lubuski – Przewodniczący – miroslawc@hotmail.com
mgr Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska – Oddział w Olsztynie – Sekretarz – archeologia1@wp.pl
mgr Radosław Kuźbik – Oddział Dolnośląski – radoslaw.kuzbik@gmail.com
mgr Piotr Piekarz – Oddział w Warszawie – piotr_pie@wp.pl
dr Maciej Przybył – Oddział Wielkopolski – maciej.przybyl@muzarp.poznan.pl

KADENCJA 2019-2021/2022 (pandemia COVID-19)

mgr Mirosław Ciesielski – Oddział Lubuski – Przewodniczący – miroslawc@hotmail.com
mgr Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska – Oddział w Olsztynie – Sekretarz – archeologia1@wp.pl
mgr Piotr Piekarz – Oddział w Warszawie – piotr_pie@wp.pl
mgr Radosław Zdaniewicz – Oddział Górnośląski – radekzda@gmail.com
mgr Beata Badura – Oddział Górnośląski – b_badura@poczta.onet.pl

KADENCJA 2016-2019

mgr Mirosław Ciesielski – Oddział Lubuski – Przewodniczący – miroslawc@hotmail.com
mgr Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska – Oddział w Olsztynie – Sekretarz – archeologia1@wp.pl
mgr Michał Szubski – Oddział w Warszawie – michal.szubski@gmail.com
mgr Radosław Zdaniewicz – Oddział Górnośląski – RZdaniewicz@muzeum.gliwice.pl
mgr Beata Badura – Oddział Górnośląski – b_badura@poczta.onet.pl

KADENCJA 2013-2016

mgr Mirosław Ciesielski – Oddział Lubuski – Przewodniczący – miroslawc@hotmail.com
mgr Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska – Oddział w Olsztynie – Sekretarz – archeologia1@wp.pl
mgr Agnieszka Krawczewska – Oddział w Poznaniu – agak@o2.pl
dr Piotr Szpanowski – Oddział w Warszawie – p.szpanowski@wp.pl
mgr Sebastian Tyszczuk – Oddział w Warszawie – sebastian@tyszczuk.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.