Członkowie

Zgodnie ze Statutem SNAP członkowie dzielą się na:

Zwyczajnych
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub obywatel zagraniczny zamieszkały w Polsce, który spełnia jeden z poniżej wymienionych warunków:

1. Ukończył studia wyższe I lub II stopnia w zakresie archeologii,

2. Ukończył studia wyższe w innej dziedzinie, a pracuje zawodowo lub naukowo w zakresie teorii i metod archeologii, w muzealnictwie, konserwacji zabytków, ochronie zabytków lub innych placówkach naukowo-badawczych, związanych z archeologią,

3. Pracuje w jednej z dziedzin wymienionych w § 12 punkt 2, a nie ukończył studiów wyższych, jeśli Oddział Stowarzyszenia i Komisja Kwalifikacyjna uznają taką działalność za odpowiadającą wymogom przynależności do Stowarzyszenia,

4. Jest studentem studiów II stopnia archeologii, pod warunkiem potwierdzenia aktywności kandydata w studenckim kole naukowym lub innych organizacjach naukowych lub społecznych związanych z archeologią, muzealnictwem lub ochroną zabytków.

Kandydaci na członków zwyczajnych przyjmowani są na podstawie deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz opinii i poparcia dwóch wprowadzających członków zwyczajnych Stowarzyszenia, za zgodą Zarządu Oddziału, do którego kandydat chce należeć. Następnie Zarząd Oddziału, do którego kandydat chce należeć, przesyła deklarację do Komisji Kwalifikacyjnej. Członków zwyczajnych ostatecznie przyjmuje Zarząd Główny na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej stwierdzającej kwalifikacje zawodowe i naukowe kandydata.

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2. Uczestniczenia w urządzanych przez Stowarzyszenie zebraniach, konferencjach, sesjach,

3. Korzystania ze środków, urządzeń, pomocy i opieki Stowarzyszenia w sposób określony przez Zarząd Główny i Zarząd Oddziału.

Członek zwyczajny jest obowiązany:

1. Przestrzegać Kodeksu postępowania członka Stowarzyszenia, solidarności koleżeńskiej i lojalności organizacyjnej,

2. Stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3. Opłacać składkę członkowską,

4. Propagować cele Stowarzyszenia,

5. Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

6. Dbać o rozwój Stowarzyszenia i realizację jego celów.

 

Honorowych
Członkiem honorowym może zostać zarówno obywatel polski, jak i innego kraju, reprezentujący wysoki poziom etyczny, wybitnie zasłużony w dziedzinie badań archeologicznych, muzealnictwa oraz konserwatorstwa archeologicznego, a także dla rozwoju Stowarzyszenia.
Godność członka honorowego nadaje Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego. Członek honorowy ma uprawnienia i obowiązki członka zwyczajnego, oprócz płacenia składek. Członek honorowy — cudzoziemiec — nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

Korespondentów
Członkiem korespondentem może zostać cudzoziemiec, który nie zamieszkuje w Polsce, i który spełnia jeden z poniżej wymienionych warunków:

a) ukończył studia wyższe I lub II stopnia w zakresie archeologii,

b) ukończył studia wyższe w innej dziedzinie, a pracuje zawodowo lub naukowo w zakresie teorii i metod archeologii, w muzealnictwie, konserwacji zabytków, ochronie zabytków lub innych placówkach naukowo-badawczych, związanych z archeologią,

c) pracuje w jednej z dziedzin wymienionych w § 18 punkt 1 ustęp b, a nie ukończył studiów wyższych, jeśli Oddział Stowarzyszenia i Komisja Kwalifikacyjna uznają taką działalność za odpowiadającą wymogom przynależności do Stowarzyszenia.

Kandydaci na członków korespondentów przyjmowani są na podstawie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia z opinią i poparciem dwóch wprowadzających członków zwyczajnych Stowarzyszenia za zgodą Zarządu Oddziału, do którego kandydat chce należeć. Następnie Zarząd Oddziału przesyła deklarację do Komisji Kwalifikacyjnej.

Członków korespondentów przyjmuje Zarząd Główny na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej stwierdzającej kwalifikacje zawodowe i naukowe kandydata.

Członek korespondent ma prawo do:

1. Wypowiadania się w sprawach dotyczących Oddziału Stowarzyszenia z głosem doradczym,

2. Uczestniczenia w zebraniach, konferencjach, sesjach i innych działaniach Stowarzyszenia,

3. Korzystania ze środków, urządzeń, pomocy i opieki Stowarzyszenia w sposób określony przez Zarząd Główny.

Członek korespondent jest obowiązany:

1. Przestrzegać Kodeksu postępowania członka Stowarzyszenia, solidarności koleżeńskiej i lojalności organizacyjnej,

2. Stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3. Opłacać składkę członkowską,

4. Propagować cele Stowarzyszenia,

5. Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

6. Dbać o rozwój Stowarzyszenia i realizację jego celów.

 

Wspierających
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca działalność Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałe poparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny na podstawie deklaracji pisemnej. Członek wspierający — osoba prawna — działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela i ma prawo korzystania z pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Główny.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.