Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński działa na podstawie paragrafów 40-41 Statutu SNAP.

Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między członkami powstałe na tle działalności w Stowarzyszeniu oraz rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia wiążące się z nieprzestrzeganiem przez nich Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz przypadki naruszania zasad Kodeksu postępowania członka Stowarzyszenia.

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
STOWARZYSZENIA NAUKOWEGO ARCHEOLOGÓW POLSKICH

Rozdział I. Przepisy ogólne

§ 1
Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między członkami powstałe na tle działalności w Stowarzyszeniu, oraz rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków wiążące się z nieprzestrzeganiem Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia, a także przypadki naruszenia Kodeksu Postępowania Członka Stowarzyszenia (Statut § 41 pkt. 1).

§ 2
Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walny Zjazd Stowarzyszenia Archeologów Polskich w Łodzi w dniu 8 czerwca 2019 roku.

§ 3
Skład i sposób wyboru Sądu Koleżeńskiego określa Statut Stowarzyszenia § 30 pkt. 2 i § 40.

§ 4
Członkiem Sądu Koleżeńskiego może być każdy członek SNAP, ale nie może tego łączyć z członkostwem w Zarządzie Głównym, w Głównej Komisji Rewizyjnej lub jakichkolwiek innych organach powoływanych przez Walny Zjazd.

§ 5
Siedzibą Sądu Koleżeńskiego jest siedziba Zarządu Głównego.

§ 6
Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w jego siedzibie lub w miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego.

Rozdział II. Strony postępowania

§ 7
Stronami w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim są powód i pozwany.
Powodem może być każdy członek Stowarzyszenia.
Powodem w sprawie o naruszenie zasad etyki zawodowej może być także osoba nie należąca do Stowarzyszenia.
Pozwanym jest członek Stowarzyszenia, przeciwko któremu toczy się postępowanie.

§ 8
Stronom przysługuje prawo powołania swojego rzecznika spośród członków Stowarzyszenia z prawem reprezentowania na jawnym posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego.
Pozwanemu przysługuje prawo powołania swojego obrońcy z grona członków Stowarzyszenia.
Rzecznik i obrońca winni posiadać pisemne upoważnienie osoby, którą reprezentują.
Rzecznik i obrońca mogą występować jedynie w interesie osoby, którą reprezentują i w zakresie objętym upoważnieniem.

Rozdział III. Postępowanie

§ 9
Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie po otrzymaniu pozwu.
Pozew powinien zawierać: a) imię, nazwisko i adres pozwanego, b) opis zarzucanego czynu, c) uzasadnienie, d) przedstawienie dowodów, e) wskazanie świadków, f) podpis i adres powoda, oraz miejsce i datę.
Pozwów anonimowych Sąd Koleżeński nie rozpatruje.

§ 10
Przewodniczący w zgodzie z postanowieniami § 1 niniejszego regulaminu, po konsultacji z pozostałymi członkami Sądu Koleżeńskiego, podejmuje decyzję o przyjęciu bądź oddaleniu sprawy.

§ 11
Przewodniczący zawiadamia wnoszącego pozew o jego przyjęciu i równocześnie zapoznaje z nim pozwanego.
Przewodniczący wzywa strony do polubownego załatwienia sprawy, w razie odmowy wyznacza termin i miejsce rozprawy.
Zainteresowane strony powinny otrzymać zawiadomienie o terminie i miejscu rozprawy najpóźniej 14 dni przed ustaloną datą.

§ 12.
Sąd Koleżeński orzeka w składzie minimum 3 osobowym.
Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego są jawne.

§ 13
Rozprawę otwiera Przewodniczący, następnie wnoszący sprawę odczytuje pozew, po czym Sąd Koleżeński wysłuchuje pozwanego i żąda dodatkowych wyjaśnień od obu stron.
W razie nieusprawiedliwionej nieobecności powoda na wyznaczonej rozprawie Sąd Koleżeński sprawę umarza.
W razie nieusprawiedliwionej nieobecności pozwanego Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie zaocznie.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności jednej ze stron Sąd Koleżeński sprawę odracza i wyznacza inny termin rozprawy.
Po wysłuchaniu stron Przewodniczący zamyka jawne posiedzenie.

§ 14
Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie po niejawnej naradzie.
Orzeczenie zapada większością głosów i podpisuje je cały skład orzekający.
Ogłoszenie orzeczenia stronom następuje przez jego odczytanie.
Orzeczenie sporządza się w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, jeden pozostaje w aktach Sądu.
Sąd Koleżeński orzeka kary określone w § 41 pkt. 2 Statutu SNAP.

Rozdział IV. Przepisy końcowe

Od wszystkich orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zjazdu SNAP w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO – KADENCJA 2022-2025

dr Olgierd Ławrynowicz – Oddział w Łodzi – Przewodniczący – olgierd.lawrynowicz@uni.lodz.pl
mgr Piotr Wawrzyniak – Oddział Lubuski – wawrzyniakp@poczta.fm
mgr Leszek Kotlewski – Oddział w Olsztynie – leszek.kotlewski@wp.pl
mgr Sławomir Kałagate – Oddział Lubuski – skvk@tlen.pl
mgr Hanna Pilcicka-Ciura – Oddział w Warszawie – haniapma@poczta.onet.pl

SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO – KADENCJA 2019-2021/2022 (pandemia COVID-19)

dr Olgierd Ławrynowicz – Oddział w Łodzi – Przewodniczący – olgierd.lawrynowicz@uni.lodz.pl
mgr Piotr Wawrzyniak – Oddział Lubuski – wawrzyniakp@poczta.fm
mgr Leszek Kotlewski – Oddział w Olsztynie – leszek.kotlewski@wp.pl
mgr Sławomir Kałagate – Oddział Lubuski – skvk@tlen.pl
mgr Hanna Pilcicka-Ciura – Oddział w Warszawie – haniapma@poczta.onet.pl

SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO – KADENCJA 2016-2019

dr Olgierd Ławrynowicz – Oddział w Łodzi – Przewodniczący – olgierd.lawrynowicz@uni.lodz.pl
mgr Piotr Wawrzyniak – Oddział Lubuski – wawrzyniakp@poczta.fm
mgr Leszek Kotlewski – Oddział w Olsztynie – leszek.kotlewski@wp.pl
mgr Sławomir Kałagate – Oddział Lubuski – skvk@tlen.pl
mgr Hanna Pilcicka-Ciura – Oddział w Warszawie – haniapma@poczta.onet.pl

SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO – KADENCJA 2013-2016

dr Olgierd Ławrynowicz – Oddział w Łodzi – Przewodniczący – olgierd.lawrynowicz@uni.lodz.pl
mgr Aleksandra Szymańska-Bukowska – Oddział w Gdańsku – aleksandra@archeologia.pl
mgr Leszek Kotlewski – Oddział w Olsztynie – leszek.kotlewski@wp.pl
dr Tomasz Stępnik – Oddział w Poznaniu – stepnik.t@wp.pl
mgr Piotr Wawrzyniak – Oddział Lubuski – wawrzyniakp@poczta.fm

Możliwość komentowania została wyłączona.