Walny Zjazd Delegatów

Walny Zjazd Delegatów SNAP jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Kompetencje Walnego Zjazdu określają paragrafy 27-31 Statutu SNAP.

XXX Walny Zjazd Delegatów SNAP

XXIX Walny Zjazd Delegatów SNAP

XXVIII Walny Zjazd Delegatów SNAP

XXVII Walny Zjazd Delegatów SNAP

Walny Zjazd Delegatów może być Zwyczajny i Nadzwyczajny.

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów należy:
1. Ustalenie programu działalności oraz wytycznych gospodarki finansowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia i jego Oddziałów.
2. Wybór w głosowaniu tajnym władz naczelnych Stowarzyszenia: prezesa, członków Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji Rewizyjnej, członków Sądu Koleżeńskiego oraz członków Komisji Kwalifikacyjnej.
3. Udzielenie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
4. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Oddziałów oraz sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Kwalifikacyjnej.
5. Uchwalenie regulaminów działania Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Kwalifikacyjnej.
6. Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia i wniosków Oddziałów zgłoszonych Zjazdowi za pośrednictwem Zarządu Głównego nie później niż 14 dni przed terminem Zjazdu.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia.
8. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
9. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego oraz od decyzji Zarządu Głównego o wykluczeniu lub odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia.
10. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
11. Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia w przypadku jego likwidacji.
12. Przyjmowanie Kodeksu postępowania członka Stowarzyszenia i zatwierdzanie jego zmian.
13. Podejmowanie wszelkich uchwał w sprawach wymagających decyzji Walnego Zjazdu Delegatów.

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SNAP (paragraf 32 Statutu SNAP):
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy Zarządu, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, na pisemny wniosek 1/3 wszystkich zrzeszonych członków Stowarzyszenia lub na pisemny wniosek Oddziałów skupiających łącznie ponad 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia według stanu na koniec roku poprzedzającego wystąpienie z takim wnioskiem.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny w miarę możności w ciągu 30 dni, nie później jednak niż przed upływem 60 dni od dnia złożenia wniosku.
3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
4. W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci wybrani w specjalnych wyborach, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz członkowie honorowi z głosem doradczym, jeśli nie zostali wybrani delegatami.
5. Postanowienia § 29 pkt. 2 Statutu stosuje się odpowiednio do Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów.

Możliwość komentowania została wyłączona.