Bogdan R. Przybyła – Nagroda im. K. Dąbrowskiego

Laureatem 20. edycji Nagrody im. Krzysztofa Dąbrowskiego został Bogdan Ryszard Przybyła.

Gratulujemy!

Bogdan Ryszard Przybyła

Nagroda im. Krzysztofa Dąbrowskiego przyznawana jest przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich za upowszechnianie wiedzy o pradziejach i historii oraz o kulturze materialnej ziem polskich.

Bogdan Ryszard Przybyła od wielu lat propaguje dziedzictwo archeologiczne Ziemi Łobeskiej wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego, a w szczególności swojego macierzystego powiatu łobeskiego. Kilka lat temu swoim działaniom nadał kształt zorganizowany, będąc inicjatorem powstania i głównym twórcą, założonej w 2014 roku, Łobeskiej Fundacji Archeologicznej. Do jej głównych celów należą:

1. Popularyzacja wiedzy o przeszłości Ziemi Łobeskiej, w szczególności zaś jej dziedzictwa archeologicznego.

2. Prowadzenie badań naukowych i wspieranie instytucji naukowych we wszystkich działaniach zmierzających do pogłębienia i poszerzenia wiedzy o archeologicznej przeszłości Ziemi Łobeskiej. 

3. Kontynuacja prac na rzecz rozpoznania sieci grobowców megalitycznych na obszarze dorzecza środkowej Regi.

4. Upowszechnianie poczucia tożsamości społeczeństwa z dziedzictwem kulturowym.

5. Upowszechnianie ochrony dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza ochrony dziedzictwa archeologicznego.

            Początkowo prywatnie, a później już pod egidą Fundacji, Bogdan R. Przybyła prowadził poszukiwania obiektów archeologicznych o własnych formach terenowych, jak kurhany i grodziska, ale przede wszystkim grobowce megalityczne. W badaniach terenowych szeroko wykorzystywał dane pochodzące z lotniczego skanowania laserowego (LiDAR). Stanowiły one dla niego, obok archiwalnych materiałów kartograficznych, podstawę do rozpoznawania ukształtowania terenu w poszukiwaniu antropogenicznych form krajobrazowych. Ważnym źródłem wiedzy były wywiady przeprowadzane wśród mieszkańców, przede wszystkim wśród pracowników leśnych i myśliwych, a więc ludzi spędzających dużo czasu w terenie i mających w nim dobre rozeznanie. Współpraca z miejscowymi nadleśnictwami i leśnikami zaowocowała przekazywaniem informacji, a także np. publikacjami autorstwa B.R. Przybyły w dwutygodniku leśników i przyjaciół lasu „Las Polski” (2020).

            Informacje pochodzące z wywiadów z mieszkańcami oraz z analizy archiwalnych materiałów kartograficznych i zobrazowań danych z lotniczego skanowania laserowego weryfikowane były na bieżąco w trakcie tzw. wycieczek terenowych. Uczestniczyli w nich członkowie oraz sympatycy Łobeskiej Fundacji Archeologicznej. Organizowane były małe, kilkuosobowe grupy wyposażone w urządzenie GPS z wprowadzonymi wcześniej koordynatami domniemanych budowli megalitycznych przeznaczonych do weryfikacji, ale także kurhanów, grodzisk, gródków stożkowatych, kamiennych kręgów, itp.

            Wyniki działalności B.R. Przybyły i Łobeskiej Fundacji Archeologicznej były upubliczniane w lokalnych czasopismach. W czerwcu 2014 roku „Tygodnik Łobeski” zamieścił na swoich łamach artykuł Ziemia łobeska jakiej nie znamy. MEGALITY – była to pierwsza publikacja o tych odkryciach. Potem pojawiły się następne artykuły B.R. Przybyły w tym piśmie, z których najnowsze to:

Ziemia Łobeska to nie tylko megality (2019)

Wycieczka do „Non Cedo” (2020)

Poznajmy nasze lokalne dziedzictwo kulturowe (2020)

O Łobeskiej Fundacji i megalitach — tytułem wstępu (2020)

Potykając się o zabytki — grobowce Przemysław nr 19 i nr 20 (2020)

            Bogdan R. Przybyła do tego stopnia zaangażował się w poszukiwania zabytków archeologicznych i ich popularyzację, że w wieku 63 lat zrezygnował z dalszej pracy zawodowej (był prywatnym przedsiębiorcom) i rozpoczął studia licencjackie w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego, zostając najstarszym studentem tej uczelni. W 2019 roku obronił pracę licencjacką Odkryć to co pozornie znane. Grobowce megalityczne w dorzeczu środkowej Regi – napisaną pod kierunkiem dr Agnieszki Matuszewskiej. Dzieło to opublikował w 2021 roku jako monografię pod tytułem Grobowce megalityczne w dorzeczu środkowej Regi (wyd. Łobeska Fundacja Archeologiczna, Łobez 2021). Ma również na swym koncie artykuł w „Materiałach Zachodniopomorskich” z 2020 roku, zatytułowany Konstrukcje megalityczne w dorzeczu środkowej Regi. Badania nieinwazyjne w latach 2015-2017 (MZP, NS, t. XVI, 37-79).

W 2021 roku Bogdan R. Przybyła będzie bronił pracy magisterskiej z archeologii.

            Działalność Bogdana R. Przybyły objęła także organizację cyklu czterech konferencji naukowych pod tytułem Dziedzictwo Archeologiczne Ziemi Łobeskiej. Trzecia z tych konferencji miała miejsce w Liceum Ogólnokształcącym w Resku, w kwietniu 2018 roku. Czwarta, jak do tej pory – ostatnia, odbyła się w maju 2019 roku (w 2020 i 2021 roku z powodu pandemii organizacja podobnych wydarzeń stała się niemożliwa) w Szkole Podstawowej w Węgorzynie. Uczestniczyli w niej, obok nauczycieli i młodzieży szkolnej, także pracownicy Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego i Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie.

            W styczniu 2020 roku B.R. Przybyła był inicjatorem i organizatorem wyjazdu młodzieży ze szkół średnich (z Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie i Zespołu Szkół w Resku), w towarzystwie nauczycieli i działaczy Łobeskiej Fundacji Archeologicznej, do Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie mogli się oni zapoznać z organizacją studiów archeologicznych, a także z zabytkami zgromadzonymi w magazynach tej Katedry.

            Przytoczone przykłady dotyczyły najbardziej spektakularnych przejawów działalności B.R. Przybyły, jednak najliczniejsze z nich są związane z organizacją pieszych rajdów po Ziemi Łobeskiej (niekiedy dwudniowych), odbywających się kilkanaście razy w roku, z reguły co dwa tygodnie, czasami nawet w okresie zimowym. Są to tematyczne wyprawy (np. Szlakiem pierwszych cywilizacji) na niezbyt wymagających dystansach kilkunastu kilometrów, a więc nie wyczerpujące nawet dla dzieci i seniorów, kończące się z reguły wspólnym ogniskiem. W ich trakcie B.R. Przybyła prowadzi zainteresowane osoby (jednorazowo od czterech do ponad dwudziestu) poprzez atrakcyjne przyrodniczo rejony Pomorza, ale zawsze szlakami wiodącymi pomiędzy pradziejowymi cmentarzyskami (kurhany, megality) lub grodziskami wczesnośredniowiecznymi, i tam – wyposażony w pomoce w postaci planów lub kolorowych wydruków wizualizacji z LiDAR-a – przedstawia historię tych obiektów archeologicznych, czasy, w których powstały i opowiada o ludziach, którzy je wznieśli.

            Dokonania Bogdana R. Przybyły zostały już zauważone i docenione. W kwietniu 2021 roku został on nominowany do tytułu Osobowość Roku 2020, przyznawanego przez Redakcję „Głosu Szczecińskiego” w kategorii Działalność społeczna i charytatywna, za popularyzację wiedzy o przeszłości Ziemi Łobeskiej i jej dziedzictwa archeologicznego.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.