Nagroda im. Józefa Kostrzewskiego za 2015 rok

Jest nam bardzo miło przekazać Państwu informację, że Laureatem Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego za 2015 rok został Pan Profesor Mykolas Michelbertas.

Gratulujemy!

prof-mykolas-michelbertas

Profesor dr hab. Mykolas Michelbertas urodził się 9 marca 1939 roku w Kražiuose na Żmudzi. Jest absolwentem Uniwersytetu Wileńskiego. Od 1959 roku pracował w Litewskim Instytucie Historycznym, w latach 1972-1984 był wykładowcą Instytutu Pedagogicznego w Wilnie, a w latach 1972-1975 był dziekanem Wydziału Historycznego tegoż Instytutu. Od 1984 roku związany był z Uniwersytetem Wileńskim – był kierownikiem Katedry Archeologii w latach 1993-2004, której był jednym z głównych założycieli po odzyskaniu przez Litwę niepodległości.. W latach 1989-1991 wykładał na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie. Członek Państwowej Komisji Ochrony Zabytków Republiki Litewskiej, ekspert w sprawach polityki i strategii ochrony dziedzictwa kulturowego Republiki Litewskiej.

W 2002 roku został uhonorowany godnością członka-korespondenta Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, a w 2004 roku został doktorem honoris causa Łotewskiej Akademii Nauk.

Jest specjalistą w zakresie archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego europejskiego Barbaricum i numizmatyki, jednak w badaniach naukowych nie stronił również od zagadnień średniowiecza i początków epoki żelaza.

Jest autorem ogromnej liczby publikacji, w tym 12 monografii, które cechują się olbrzymią erudycją i znastwem poruszanej problematyki, na najwyższym światowym poziomie naukowym. To samo nalezy powiedzieć o dziesiątkach artykułów publikowanych w najlepszych europejskich czasopisamch archeologicznych i numizmatycznych oraz w pracach zbiorowych.

Był twórcą i pierwszym redaktorem najbardziej obecnie liczacego sie pisma archeologicznego na Litwie Archaeologica Lituana, na którego łamach wielokrotnie publikowali polscy badacze.

Istotną częścią Jego aktywności naukowej było działanie w kierunku współpracy badawczej środowisk archeologów Litwy, Łotwy, Estonii i Polski. Wielokrotnie gościł w naszym kraju w rozmaitych placówkach naukowych (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Wrocławski), wygłaszając cykle wykładów poświęcone przede wszystkim archeologii Bałtów.

Profesor Mykolas Michelbertas był wielokrotnie recenzentem prac doktorskich i habilitacji w polskich placówkach naukowych. Aktywnie uczestniczył w życiu naukowym polskiego środowiska archeologicznego, m.in. zapraszając polskich archeologów na wykłady, staże i pobyty naukowe na Uniwersytecie Wileńskim. Pomimo braku polskich korzeni biegle posługuje się językiem polskim, świadmie dążąc do integracji środowisk naukowych Polski i krajów bałtyckich. Popularyzował na Litwie wiedzę o dokonaniach polskiej archeologii i kulturę polską.

Obecnie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych archeologów w Europie, a Jego publikacje zawsze mają najwyższy poziom merytoryczny.

Zarówno działalność naukowa profesora Mykolasa Michelbertasa, jak i bliskie oraz niezwykle serdeczne związki z Polską w sposób szczególny predystynują Go do otrzymania tak zaszczytnego wyróżnienia, jakim jest Nagroda im. Józefa Kostrzewskiego.

Wybór publikacji:

1968 Lietuvos archeologiniai paminklai. Lietuvos pajūrio I-VII a. kapinynai, straipsniai apie Ankštakių, Rūdaičių, Rūdaičių II ir Senkų kapinynus.

1986 Senasis geležies amžius Lietuvoje.

1989 Seniausia Lietuvos praeitis (archeologinių tyrimų duomenimis).

1989 Lietuvos numizmatikos įvadas.

1997 Paragaudžio pilkapynas.

2001 Corpus der romischen Funde im europaischen Barbaricum. Litauen.

2004 Pajuosčio pilkapynas.

2006 Akmenių ir Perkūniškės pilkapiai.

2006 Lietuvos pinigai.

2009 Kuršių pilkapynas, Vilnius.

2011 Paalksnių archeologijos paminklai, monografija, Vilnius.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.