Krajowy Program Ochrony Zabytków

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich zgłosiło uwagi do projektu Krajowego Programu Ochrony Zabytków, przygotowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uważamy, że uchwalenie w obecnej formie tego dokumentu, w którym brak rzetelnej analizy stanu ochrony zabytków w Polsce, a stan ochrony dziedzictwa archeologicznego całkowicie pominięto, wyrządzi niepowetowane szkody dziedzictwu kulturowemu. Szczególnie bulwersujące jest zaakceptowanie przez MKiDN konsolidacji wojewódzkich konserwatorów zabytków z urzędami wojewódzkimi, co de facto spowoduje ich likwidację – w dokumencie nie znajdziemy w ogóle odniesienia do tej kwestii, co prowadzi do wniosku, że dla MKiDN jest to kwestia obojętna. Krajowy Program Ochrony Zabytków nie odnosi się także do szeregu strategii rozwojowych (poza Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego), które będą miały ogromny wpływ na ochronę zabytków w naszym kraju. Konieczność sporządzania Krajowego Programu Ochrony Zabytków (co 4 lata) została wprowadzona Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 roku i do tej pory żadnemu rządowi nie przeszkadzało, że takowa nie powstała. Wstrzymanie więc prac nad obecnym projektem, powołanie kompetentnego zespołu i opracowanie metodologii i metodyki tak istotnego dla ochrony zabytków dokumentu, będzie z pewnością lepszym rozwiązaniem, a na pewno nie wyrządzi szkody zabytkom.

KPOZ – konsultacje – uwagi SNAP rozdzielnik

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.