XXV Walny Zjazd Delegatów SNAP

7 czerwca 2014 roku odbył się XXV Walny Zjazd Delegatów SNAP. Został zorganizowany przez kolegów z Oddziału SNAP w Łodzi, w gościnnych progach Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie Zjazdu i wspaniałą atmosferę!

W Zjeździe wzięło udział 36 Delegatów z Oddziałów: w Gdańsku, Górnośląskiego, Lubuskiego, w Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Niestety, swoją obecnością nie zaszczycili nas przedstawiciele Oddziału Kujawsko-Pomorskiego, w Lublinie i Rzeszowie. Nie przyjechali także wszyscy Delegaci, którzy deklarowali swoją obecność, gdyż powinno ich być 41.

Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć archeologów, którzy odeszli od nas w ostatnim czasie: prof. Zofii Hilczer-Kurnatowskiej, prof. Andrzeja Zbierskiego, prof. Krystyny Przewoźnej-Armon, prof. Władysława Filipowiaka i prof. Romany Barnycz-Gupieniec.

Jednym z najmilszych akcentów Zjazdu było wręczenie Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego. Została ona przyznana prof. Hannie Kóčka-Krenz.

Po krótkiej przerwie Wiceprezes Andrzej Michałowski odczytał list prof. Zbigniewa Kobylińskiego, który złożył rezygnację z funkcji Prezesa SNAP.

Na Przewodniczącego Zjazdu jednomyślnie wybrano prof. Mariana Głoska. Trzeba przyznać, że Zjazd został przeprowadzony bardzo sprawnie, co było niewątpliwą zasługą Przewodniczącego i Organizatorów.

Po przyjęciu przez Delegatów porządku obrad Zjazdu, wybrano Sekretariat (Renata Wiloch-Kozłowska), Komisję Mandatową (Aleksander Andrzejewski, Andrzej Michałowski), Komisję Skrutacyjną (Hanna Pilcicka-Ciura, Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska) oraz Komisję uchwał i wniosków (Jacek Wierzbicki, Jacek Koj).

Po stwierdzeniu ważności Zjazdu przez Komisję Mandatową, rozpoczęto właściwe obrady.

1. Wręczenie Dyplomów i Złotych Odznak SNAP dla Członków Honorowych SNAP – zgodnie z uchwałą XXIV Zjazdu Delegatów SNAP w 2013 roku w Warszawie, tytuł Członków Honorowych SNAP otrzymali: mgr Danuta Jaskanis oraz prof. Andrzej Kempisty (oboje z Oddziału w Warszawie). Niestety, nie mogli oni przybyć na uroczystość, w związku z tym Dyplomy oraz Złote Odznaki SNAP zostały przekazane Prezes Oddziału w Warszawie – Hannie Pilcickiej-Ciura, która zobowiązała się w imieniu swojego Oddziału do zorganizowania odpowiedniej uroczystości.

W imieniu Oddziału w Gdańsku Renata Wiloch-Kozłowska zgłosiła kandydatury: mgr Aleksandry Szymańskiej-Bukowskiej (członek-założyciel SNAP) i mgr Elżbiety Choińskiej-Bohdan. Obie Panie, pomimo przebywania już na emeryturze, bardzo intensywnie pracują społecznie, w tym na rzecz SNAP. Wcześniej brały czynny udział w pracach Zarządu Głównego oraz innych organów statutowych SNAP. Obie kandydatury uzyskały jednomyślne poparcie Delegatów.

2. Następnie swoje sprawozdania – merytoryczne i finansowe – wygłosili przedstawiciele Oddziałów: w Gdańsku – Renata Wiloch-Kozłowska i Aleksander Kwapiński, Górnośląskiego – Monika Michnik, Lubuskiego – Alina Jaszewska, w Łodzi – Aldona Andrzejewska, w Olszynie – Arkadiusz Koperkiewicz i Jarosław Sobieraj, w Poznaniu – Jacek Wierzbicki, w Szczecinie – Bartłomiej Rogalski, w Warszawie – Hanna Pilcicka-Ciura, we Wrocławiu – Artur Błażejewski. Informacje na temat sytuacji Oddziałów w: Lublinie, Rzeszowie i Oddziału Kujawsko-Pomorskiego przekazała Renata Wiloch-Kozłowska.

3. W imieniu Zarządu Głównego SNAP sprawozdanie przedstawiła Wiceprezes – Alina Jaszewska.

4. Sprawozdanie Skarbnika ZG SNAP przedstawiła Hanna Pilcicka-Ciura.

5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przedstawił Przewodniczący – Krzysztof Walenta. Sąd Koleżeński nie rozpatrywał żadnych spraw.

6. Sprawozdanie Komisji Kwalifikacyjnej przedstawiała Przewodnicząca – Magdalena Blombergowa. Wyraziła ona swoje uznanie dla pracy Beaty Górskiej-Grabarczyk. Komisja Kwalifikacyjna opiniowała przyjęcie w poczet członków SNAP następujących osób: Agata Kasprzak (Oddział Lubuski), Marta Wardas-Lasoń (Oddział Lubuski). Komisja wnioskowała także o skreślenie z listy członków SNAP następujących osób: Andrzej Marcinkian (Oddział Lubuski, z powodu śmierci), Krzysztof Garwoliński (Oddział Lubuski, z powodu niepłacenia składek), Anna Sabak-Stachowiak i Paweł Stachowiak (Oddział Lubuski, z powodu rezygnacji).

7. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący – Mirosław Ciesielski. Komisja wytknęła ZG błędy, niemniej nie były one zbyt rażące i wnioskowała o udzielenie ZG absolutorium.

8. Następnie przedstawiono sprawozdania Komisji powołanych przy Zarządzie Głównym SNAP: Komisji ds. legislacji – sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Alina Jaszewska, Komisji ds. innowacyjnych technik prospekcji i dokumentacji przedstawił Przewodniczący Andrzej Gołembnik. Przewodniczący Komisji ds. archeologii podwodnej był nieobecny.

9. Następnie odbyła się krótka dyskusja nad sprawozdaniami, po której przeprowadzono głosowanie nad ich przyjęciem (jednomyślnie) i nad absolutorium dla Zarządu Głównego SNAP (udzielone, przy 2 głosach wstrzymujących się).

10. W związku z rezygnacją prof. Zbigniewa Kobylińskiego z pełnienia funkcji Prezesa SNAP, zaszła konieczność znalezienia osoby, która weźmie odpowiedzialność za kierowanie Stowarzyszeniem, przynajmniej do czasu zakończenia kadencji obecnego Zarządu. Dlatego Prezydium SNAP, mając na względzie dobro naszego Stowarzyszenia, po rezygnacji dotychczasowego Prezesa, czyniło starania o znalezienie takiej osoby. Pełnienia tej funkcji podjął się wieloletni członek SNAP, przez kilka kadencji Prezes SNAP Oddział w Łodzi – dr hab. Krzysztof Walenta. Sylwetkę kandydata przedstawił prof. Marian Głosek. W wyniku głosowania dr hab. Krzysztof Walenta został wybrany Prezesem SNAP (30 głosów za, 5 przeciw, 1 nieważny).

10. Rozpoczęto dyskusję programową.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich informuje, że Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich odbędzie się 7 czerwca 2014 roku w Łodzi, przy ul. Uniwersyteckiej 3. Zjazd zorganizowany zostanie przez kolegów z Oddziału SNAP w Łodzi. Rozpocznie się o godzinie 10.00.

O godzinie 9.00 przewidziane jest zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

Program XXV Zjazdu SNAP

SNAP Oddział w Łodzi

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.