Ustowo, gm. Kołbaskowo – zaniedbania podczas badań

Na początku czerwca 2018 roku, Zarząd Główny SNAP wysłał do Prokuratury Rejonowej Szczecin Zachód zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na zniszczeniu zabytku archeologicznego, tj. stanowiska archeologicznego w Ustowie nr 17, gm. Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskie, znajdującego się w ewidencji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie pod nr AZP 31-05/53 oraz wniósł o zabezpieczenie terenu, na którym prowadzono kwestionowane badania, tj. działki nr ewidencyjny: 47/35 obręb Ustowo, ze względu na możliwość występowania na tym terenie obiektów archeologicznych, które nie zostały zbadane, a będącej jednocześnie dowodem w sprawie.

Spowodowane to było docierającymi z różnych stron do Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich informacjami o nieprawidłowościach, do jakich doszło w trakcie prowadzenia badań archeologicznych w Ustowie. Dlatego Zarząd Główny SNAP, na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2018 roku w Łodzi, podjął uchwałę o utworzeniu doraźnej komisji problemowej w celu zbadania sprawy zarzutów o niemetodyczne prowadzenie badań wykopaliskowych, a na jej członków powołał sześć osób.

Członkowie Komisji, w wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów i rozmów z zainteresowanymi osobami, doszli do wniosku, że większość z zarzutów w sprawie licznych nieprawidłowości i zaniedbań, do jakich doszło podczas badań wykopaliskowych na stan. 17 w Ustowie, potwierdziła się.

W związku z tym Komisja wnioskowała do Zarządu Głównego SNAP o przekazanie sprawozdania z jej prac Prokuraturze Rejonowej Szczecin Zachód, do której już w grudniu 2017 roku zostały przesłane przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie pisma (…), w których informował ZWKZ o stwierdzonych przez siebie przestępstwach, dokonanych na stanowiskach archeologicznych w gminach Dobra i Kołbaskowo.

Oczekujemy na odpowiedź Prokuratury.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.