Uratujemy wpis Krzemionek na listę światowego dziedzictwa UNESCO?

Jesteśmy zbudowani postawą naszych senatorek, senatorów, posłanek i posłów. Po raz pierwszy spotkaliśmy się z tak dużym odzewem w sprawie zabytku archeologicznego. Okazuje się, że Krzemionki Opatowskie jednak budzą w naszym społeczeństwie emocje. Nic dziwnego – to jeden z najbardziej znanych, nie tylko w Polsce, zabytków archeologicznych. Czego dowodem było wpisanie tego neolitycznego kompleksu na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Za pośrednictwem Posłanki Joanny Jaśkowiak otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Klimatu i Środowiska na złożoną przez Posłankę interpelację.

Jak nas zapewnia Podsekretarz Stanu – Główny Geolog Kraju, Pan Piotr Dziadzio: “(…) nie został złożony wniosek do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o udzielenie koncesji na wydobycie tej kopaliny (wapienia jurajskiego – przyp. SNAP). Ponadto, do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie nie wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia”. I zostaliśmy uspokojeni, ponieważ: “(…) kwestia ewentualnego wydobywania kopalin położonych w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody Krzemionki Opatowskie jest sprawą odległą i niepewną”. Jednakże, jak zaznaczono w piśmie: “(…) organem właściwym do udzielenia koncesji na wydobywanie wapienia jurajskiego ze złoża Ruda Kościelna położonego w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody Krzemionki Opatowskie jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Zatem ewentualne udzielenie takiej koncesji pozostaje w wyłącznej kompetencji tego organu”. Dlatego “(…) działania zapobiegawcze, mające na celu uniemożliwienie udzielenia przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego ewentualnej koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż pozostają poza zakresem kompetencji Ministra Klimatu i Środowiska”. Dodać należy, że: “(…) Minister Klimatu i Środowiska jedynie rozpatruje odwołania od decyzji marszałka, o ile odwołanie zostanie złożone”.

I tu dla tegoż zabytku pojawia się problem, ponieważ nasze pisma zostały skierowane również do władz lokalnych, w tym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Burmistrz Ćmielowa, podobnie jak interwencje parlamentarzystów. A od organów najbardziej zaangażowanych do tej pory odpowiedzi nie uzyskaliśmy.

Zatem, czy na pewno możemy sprawę odłożyć ad acta?

Jak nam wyjaśniono w piśmie Polskiego Komitetu do spraw UNESCO: “(…) nadrzędnym celem Konwencji UNESCO, a zatem i Komitetu Światowego Dziedzictwa jest ochrona miejsca uznanego za obszar światowego dziedzictwa.  Z tego powodu  wszczęcie procedury skreślenia z Listy światowego dziedzictwa jest stosowane niezwykle rzadko. W przypadku domniemanej utraty części wartości, z powodu których dane miejsce zostało zaliczone w poczet światowego dziedzictwa wykorzystywany jest jako instrument, którym dysponuje Komitet Światowego Dziedzictwa, wpis na Listę światowego dziedzictwa w zagrożeniu. Wbrew powszechnej opinii wpis na Listę światowego dziedzictwa w zagrożeniu nie powinien być traktowany jako sankcja i stosuje się go po odpowiednich, na ogół wieloletnich, przygotowaniach i w wyjątkowych okolicznościach. Przyjmowany jest wówczas program naprawczy i po trwałym odsunięciu zagrożeń, dobro jest wycofywane z Listy światowego dziedzictwa w zagrożeniu. Obowiązkiem inicjatorów wpisu i wszystkich zainteresowanych stron jest podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniom czy nieodwracalnym niekorzystnych zmianom.”

Chcielibyśmy wszystkim podziękować za podjęcie działań na rzecz ochrony zabytków, w tym trudnym dla nas czasie:

Kancelaria Prezydenta RP

Bogdan Borusewicz – Senator RP, Wicemarszałek Senatu RP

Gabriela Morawska-Stanecka – Senator RP, Wicemarszałek Sejmu RP

Krzysztof Kwiatkowski – Senator RP

Jacek Czerniak – Poseł na Sejm RP

Joanna Jaśkowiak – Posłanka na Sejm RP

Joanna Senyszyn – Posłanka na Sejm RP

Andrzej Szejna – Poseł na Sejm RP

Michał Woś – Poseł na Sejm RP

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.