Powstała Rada Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego

8 marca 2019 roku miało miejsce pierwsze posiedzenie Rady Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego.

Z zamieszczonego na stronie MKiDN wpisu możemy się dowiedzieć, że skład Rady przedstawia się następująco:

Prof. dr hab. Marzena Szmyt – Przewodnicząca

Dr hab. Jacek Górski – Zastępca Przewodniczącej

Prof. dr. hab. Zbigniew Kobyliński – Zastępca Przewodniczącej

Profesorowi Zbigniewowi Kobylińskiemu serdecznie gratulujemy!

Za dotychczasową działalność teoretyczną, naukowo-badawczą i praktyczną w dziedzinie ochrony zabytków archeologicznych w Polsce został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Dr Wojciech Brzeziński

Prof. dr hab. Andrzej Buko

Dr Michał Dzik

Dr hab. Marcin Ignaczak

Dr hab. Krzysztof Jakubiak

Prof. dr hab. Sławomir Kadrow

Dr Olgierd Ławrynowicz

Dr hab. Marcin Majewski

Prof. dr hab. Jerzy Piekalski

Mgr Iwona Pomian

Dr hab. Andrzej Pydyn

Mgr Ewa Trawicka

Dr hab. prof. UWr Maciej Trzciński

Prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk

Dr hab. Krzysztof Walenta

Dr hab. Anna Zalewska

Dr hab. prof. UW Mariusz Ziółkowski

Wcześniej informowaliśmy, że 28  września 2018 roku, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego miało miejsce trzecie w tym roku spotkanie konsultacyjne, którego tematem były kluczowe zagadnienia dotyczące ochrony dziedzictwa archeologicznego.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Generalną Konserwator Zabytków – Minister Magdalenę Gawin oraz Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków – Panią Katarzynę Zalasińską.

Ze strony archeologów w spotkaniu udział wzięli reprezentanci: Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Instytutów Archeologii: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, muzeów archeologicznych: Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Przed spotkaniem MKiDN rozesłało materiały do dyskusji, które dotyczyły:

– kierunków zmian w zakresie aktualizacji standardów metodycznych i dokumentacyjnych badań archeologicznych;

– zasadności zmian definicji pojęć podstawowych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (m.in. definicji zabytku archeologicznego);

– projektu standardu sporządzania programu badań archeologicznych oraz elementów, które powinna zawierać dokumentacja z badań archeologicznych.

Nad tymi dokumentami przeprowadzono wstępną dyskusję.

Zgodzono się, że w nowej ustawie należy zawrzeć pewną formę konstytucji dla archeologii, preambuły, odnoszącej się przede wszystkim do celów i sposobów ochrony i konserwacji zapobiegawczej dziedzictwa archeologicznego.

Tu możemy przywołać Preambułę Kodeksu Etyki SNAP, która respektuje te zasady:

„Dziedzictwo archeologiczne stanowi wspólną własność całej ludzkości. Jest ono nieodtwarzalne, ograniczone i narażone na zniszczenie. Archeologia polega na jego badaniu i interpretacji dla dobra całego społeczeństwa. Archeolodzy, jako grupa zawodowa, są opiekunami dziedzictwa archeologicznego, działającymi w imieniu innych ludzi. Społeczeństwo ma prawo do informacji o dziejach człowieka, jakie czerpiemy z badań archeologicznych oraz prawo do nieniszczącego, kulturowego, edukacyjnego i rekreacyjnego wykorzystywania dziedzictwa archeologicznego”.

Pewnym zaskoczeniem, ale i satysfakcją dla środowiska archeologów było ogłoszenie przez Minister Magdalenę Gawin woli powołania przy Generalnym Konserwatorze Zabytków Rady ds. Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego.

Rada ma pełnić rolę ciała o charakterze opiniodawczo-doradczym, a współpraca i wspólnie podejmowane działania mają pomóc w dyskusji nad ważnymi zagadnieniami związanymi z archeologią oraz powinny być ukierunkowane na podnoszenie wzrostu świadomości społecznej w odniesieniu do naszego wspólnego dziedzictwa, jakim są zabytki archeologiczne.

Widok 3D cmentarzyska ludności kultury łużyckiej (z Archiwum SNAP Oddział Lubuski, projekt realizowany w ramach Priorytetu 5 MKiDN)
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.