Nowe Rozporządzenie – komentarze , cz. 3

W uzasadnieniu do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich (…), a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001609/O/D20181609.pdf, dostępnym na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313500/katalog/12519952#12519952, napisano w podsumowaniu, że „wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców”.

Nie jest to jednak prawda w przypadku, gdy przedsiębiorca będzie prowadził inwestycję na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne.

Archeolog nie jest już stroną postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.

Obecnie stronami postępowania są: wnioskodawca / inwestor oraz urząd konserwatorski. Oznacza to, że archeolog nie ma prawa podpisać żadnego dokumentu związanego z wnioskiem, nawet programu badań, a wszelkie wątpliwości konserwatora w odniesieniu do prowadzonych badań archeologicznych mogą odbywać się jedynie za pośrednictwem wnioskodawcy / inwestora. Czyli w najdrobniejszym szczególe dotyczącym badań archeologicznych konserwator nie może komunikować się z kierownikiem badań, lecz z wnioskodawcą / inwestorem. Chyba że archeolog zostanie do tego upoważniony, ale to już inna sytuacja.

Gdyby założyć, że archeolog, poza podpisaniem zobowiązania, że przyjmuje na siebie obowiązek kierowania badaniami archeologicznymi lub samodzielnego ich wykonywania, oraz poza dostarczeniem dokumentów poświadczających, że spełnia wymagania, o których mowa w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, oświadczył, że złożenie wniosku i spełnienie wymagań wynikających z decyzji konserwatora zabytków to sprawa wnioskodawcy / inwestora, a on podejmuje się „jedynie” prowadzenia badań archeologicznych, to wnioskodawca / inwestor zobowiązany jest do następujących działań:

  1. Przygotowania wniosku wraz załącznikami, w tym napisania programu badań archeologicznych, i złożenia go w urzędzie konserwatorskim.
  2. Uzyskania zobowiązania muzeum lub innej jednostki organizacyjnej, że przyjmie zabytki archeologiczne.
  3. Zgłoszenia, na 14 dni przed rozpoczęciem badań archeologicznych, kto będzie je prowadził i załączenia stosownego oświadczenie archeologa wraz z wymaganymi dokumentami.
  4. Znalezienia osób, które będą wykonywały badania archeologiczne (archeolog podejmuje się jedynie kierowania nimi!!!), będą prowadziły ich dokumentację, inwentaryzację polową i wykonają sprawozdanie z badań. Wnioskodawca / inwestor może oczywiście podpisać umowę w tym zakresie z wybranym archeologiem.
  5. Składania wszelkich zawiadomień i informacji, wyszczególnionych w pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych.
  6. Wykonania konserwacji zabytków oraz opracowania wyników badań archeologicznych. Do tej pory archeolodzy wyceniali „w ciemno” zakres tych prac (poza umowami z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad). Zatem mają szansę na zmianę tej sytuacji.

C.d. nastąpi.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.