Nagroda im. Józefa Kostrzewskiego

Jest nam bardzo miło przekazać Państwu informację, że Laureatką Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego za 2013 rok została Pani Profesor Hanna Kóčka-Krenz.

Gratulujemy!

 

Prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz – archeolog. Zajmuje się problematyką europejskiego średniowiecza, zwłaszcza Słowiańszczyzną Zachodnią i jej relacjami kulturowymi. Szczególne zainteresowania koncentruje na zagadnieniach złotnictwa strefy bałtyckiej, zwłaszcza skandynawskiego i zachodniosłowiańskiego. Jest autorką licznych publikacji naukowych, z których wiele poświęconych jest początkom Państwa Polskiego, przede wszystkim średniowiecznego budownictwa obronnego w Wielkopolsce, tzw. siedzib na nasypach oraz architektury monumentalnej. Prowadziła wieloletnie badania terenowe (1985-1995) nad średniowiecznym zespołem osadniczym (osady otwarte, grodzisko pierścieniowate, wieża mieszkalno-obronna, przeprawa mostowa) w Górze koło Poznania, zaś od 1999 roku badania na terenie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu (odkrycie rezydencji pierwszych Piastów z 2. połowy X wieku). Jej działalność naukowa i dydaktyczna przyczyniła się do utworzenia poznańskiej szkoły badawczej wczesnego średniowiecza.

Prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz ukończyła Studia na UAM w Poznaniu z zakresu historii sztuki (1964-1969) i z zakresu archeologii (1965-1970), zakończone pracą magisterską pt. Kabłączki skroniowe z ziem polskich (kabłączki esowate), opublikowaną w “Fontes Archaeologici Posnanienses” (t. 22:1971, s. 97-143). Od 1973 roku była asystentką w Katedrze Archeologii UAM w Poznaniu. W 1981 roku obroniła doktorat (Złotnictwo skandynawskie IX-XI wieku, Poznań 1983) i została adiunktem w Instytucie Prahistorii UAM. W 1994 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. Biżuteria północno-zachodniosłowiańska we wczesnym średniowieczu (Poznań 1993). Od 1996 roku jest profesorem UAM. W latach 1996-2008 była dyrektorem Instytutu Prahistorii UAM, a w latach 2008-2012 dziekanem Wydziału Historycznego UAM. W 2011 roku Prezydent RP nadał jej tytuł naukowy profesora zwyczajnego.

Wybór publikacji (za lata 2000-2012):

2000 Slawische Hortfunde, [w:] Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, Stuttgart, t. I, s. 203-206.
2001 Zachodniosłowiańskie okrągłe zawieszki, [w:] Instantia est mater doctrinae, red. G. Wilgocki, Szczecin, s. 231-244.
2002 Poznań w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego w świetle najnowszych odkryć archeologicznych,[w:] Trakt cesarski. Iława – Gniezno – Magdeburg, red. W. Dzieduszycki, M. Przybył, Poznań, s. 103-119.
2002 Góra pod Poznaniem jako przykład przemian osadniczych w średniowiecznej Wielkopolsce,[w:] Civitas & villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej, red. C. Buśko, Wrocław-Praga, s. 377-383.
2003 Hasło: Posen, [w:] Hoops Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, red. H. Beck, D. Geuenich, H. Steuer, Berlin-Nowy Jork, B. 23:2003, s. 304-308.
2003 Relikwiarze z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, [w:] Res et Fontes, red. T. Galiński, E. Wilgocki, Szczecin, s. 211-221.
2003 The processes underlying the Piast state formation, Offa”, t. 58:2001, s. 95-102.
2004 Początki monumentalnej architektury świeckiej na grodzie poznańskim,[w:] Początki architektury monumentalnej w Polsce, red. T. Janiak, D. Stryniak, Gniezno, s. 71-84.
2004 Wyposażenie palatiów w Europie Środkowej, „Archaeologia Historica Polona”, t. 14, s. 11-27.
2005 Kostki mozaikowe z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, „Archaeologia Historica Polona”, t. 15/2, s. 187-200.
2005 Rezydencja pierwszych Piastów na poznańskim grodzie, [w:] Poznań we wczesnym średniowieczu, red. H. Kóčka-Krenz, t. V, Poznań, s. 59-81.
2005 Königsgräber in Dom zu Posen,[w:] Das frühmittelalterliche Königtum, red. F.-R. Erkens, Berlin-Nowy Jork, s. 359-375.
2006 Pracownia złotnicza na poznańskim grodzie, [w:] Świat Słowian wczesnego średniowiecza, red. M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski, Szczecin-Wrocław, s. 257-272.
2006 Stan badań nad wczesnośredniowiecznymi palatiami,[w:] Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat później, red. W. Chudziak, S. Moździoch, Toruń-Wrocław-Warszawa, s. 51-61.
2006 Archeologiczne świadectwa o najstarszych świątyniach na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, „Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski”, t. 2, s. 23-38.
2007 Najstarsze dzieje Poznania, [w:] Tu się Polska zaczęła…, red. H. Kóčka-Krenz, Poznań, s. 7-18.
2007 Wczesnośredniowieczna biżuteria metalowa ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego,[w:] Skarby wieków średnich, red. W. Brzeziński, Warszawa, s. 20-51.
2007 z A. Dębskim, Militaria z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, „Archaeologia Historica Polona”, t. 17, s. 51-74.
2010 Kaplica pałacowa poznańskiego grodu,„Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski”, t. IV, s. 167-178.
2010 Migracje Słowian Zachodnich we wczesnym średniowieczu, [w:] Obrazy migracji, red. K. Ilski, Poznań, s. 79-88.
2010 Pre-Romanesque Palatial Chapel in Poznań, “Quaestiones Medii Aevi Novae”, t. 15, s. 221-239.
2011 Poznań in the 10th century, Poznań.
2012 Kaplica wczesnośredniowiecznej rezydencji książęcej w Poznaniu, II Forum
Architecturae Poloniae Medievalis 2009, Kraków 2011, s. 143-158.
2012 Na wyspie Ostrów, przy której dzisiaj jest Poznań…/On Ostrów Island, nearby which today’s Poznań is located…, Poznań (dwie osobne pozycje).

Redakcja prac zbiorowych:

1998 wraz z W. Łosińskim, Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań, ss. 699.
1998 Archeologia wielkopolska. Osiągnięcia i problemy ochrony zabytków, Poznań, ss. 101.
2005 Poznań we wczesnym średniowieczu, t. V, Poznań, ss. 393.
2007 Tu się Polska zaczęła…, Poznań, ss. 83.
2008 Przemysłowie wielkopolscy od księcia dzielnicowego do króla Polski, Poznań, ss. 192.
2008 Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VI, Poznań, ss. 286.
2008 Questiones Medii Aevi Novae, t. 13, ss. 242.
2012 Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VII, Poznań.

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają zaszczyt ogłosić 14 edycję (za 2013 rok) Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego, wybitnego polskiego archeologa.

Profesor Józef Kostrzewski – założyciel Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego, następnie wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Archeologicznego (później: Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne), sukcesorem których to organizacji w zakresie archeologii jest Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich – położył fundamentalne zasługi dla rozwoju polskiej archeologii. Z Jego imieniem wiążą się utrwalone w świadomości społecznej odkrycia w trakcie wieloletnich badań nad pradziejami i wczesnym średniowieczem ziem polskich oraz stworzenie podstawowej systematyki kultur i zabytków archeologicznych terenów Polski. Dlatego została ustanowiona Nagroda Jego imienia.

Ogłoszenie
Regulamin Nagrody

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.